Con rồng nhiều đầu với con rồng nhiều đuôi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ  (1886)  của Jean de La Fontaine, do Trương Minh Ký dịch
Con rồng nhiều đầu với con rồng nhiều đuôi

Trong sử có nói hoàng đế nước Turquie ngày nọ sai một quan sứ đến nước Allemagne, khi ở tại đền hoàng đế nầy, người ấy nói mình chuộng binh quyền chúa mình hơn binh quyền hoàng đế đây. Người Allemagne kia nghe nói thì đáp rằng: “Hoàng đế chúng tôi có chư hầu giàu mạnh cho đến mỗi ông nuôi được thập vạn hùng binh.” Quan sứ nước Turquie là người biết lẽ phải chăng, mới nói: “Sự đó cũng có đồn thấu tới tai tôi, nên cũng biết chư hầu đây cấp đặng bao nhiêu quân; nghe nói vậy thì tôi chợt nhớ đến một chuyện dị kì, nhưng mà thiệt tích. Khi kia tôi ở nơi chỗ chắc chắn, khi ấy tôi thấy một trăm cái đầu con mãng xà dữ chun qua hàng rào. Tôi bắt lạnh cả mình; tôi tưởng cho ai đi nữa cũng phải thất kinh. Mà đều sợ thì có sợ thiệt, song có nhiều đuôi, nó bò qua, tôi mới bắt sảng sốt kinh hồn cho một bận nữa. Cái đầu nó qua khỏi, kế cái mình, rồi lần đến từ cái đuôi: chẳng chi ngăn cản hết; đầu đi rồi tới đuôi. Tôi chắc việc nước hoàng đế đây với hoàng đế chúng tôi cũng chẳng khác chi chuyện đó.”