Hạnh Thục ca/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cứu đời mừng có thánh nhân[1],
Hoàng triều khải vận dẹp quân hung-tàn.
Mở-mang bờ cõi phong cương[2],
Thay Lê diệt Trịnh sửa-sang mối giường.
Lựa bày lễ nhạc, văn-chương,
Thần truyền thánh kế muôn phương đức nhuần.
Dân vui cõi thọ đài xuân[3],
Sáu mươi năm lẻ, hưu-trưng[4] thái-bình.
Nào dè bĩ vận gần sinh,
Hoàng-kỳ-tặc tới Bắc-kinh[5] quấy rầy.
Lại thêm thủy hạn thường ngày[6],
Ơn ra nhờ chúa khéo xoay khỏi nàn.

   
Chú thích

  1. Thánh nhân: là nói vua Gia-long.
  2. Phong cương: là bờ cõi.
  3. Cõi thọ đài xuân: là do chữ xuân-đài thọ vực tức là cõi người sống lâu dài và đền mát mẻ.
  4. Hưu-trưng: cũng như cát trưng là điềm tốt.
  5. Hoàng-kỳ-tặc: là giặc cờ vàng; Bắc-kinh là nói Bắc-Việt.
  6. Lại thêm thủy hạn thường ngày: Mấy năm ở Bắc-Việt bị đê vỡ nước-lụt và hạn hán luôn dân rất cực-khổ.