Hạnh Thục ca/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trị vì sáu sáu[1] năm chầy,
Lòng nhân tính hiếu đúc tày Thuấn Nghiêu.
Tư trời học ít hay nhiều,
Vạn cơ dư-hạ[2] chăm điều bút nghiên.
Muốn cho ai cũng đều nên,
Đặt làm sách-vở để khuyên dạy người.
Chỉn là ngâm vịnh đủ tài,
Lời châu tiếng ngọc trong đời ngợi khen.
Rảnh thời dạo bắn giải phiền,
E-dè trên, những sợ kiêng mười phần[3].
Ngẫm nên lệnh chúa hiền quân,
Gặp tuần bĩ vận, gian-truân khôn nài.

   
Chú thích

  1. Sáu sáu: là ba mươi sáu. Vua Dực-tông làm vua được 36 năm.
  2. Dư-hạ: là nhàn-hạ. Nói vua Dực-tông khi rảnh việc nước thì làm văn-thơ và sách-vở.
  3. E-dè trên, những sợ kiêng mười phần: Vua Dực-tông hay đi bắn chim, nhưng sợ mẹ không dám ham-mê lắm.