Bước tới nội dung

Hiếu Kinh diễn nghĩa/Chương 11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

五刑章·第十一

子曰:「五刑之屬三千,而罪莫大於不孝。要君者無上;非聖 人者,無法;非孝者,無親,此大亂之道也。」

Ngủ hình chương đệ thập nhứt.

1. Tử viết: Ngủ hình chi thuộc tam thiên, nhi tội mạc đại ư bất hiếu. Yêu quân giả, vô thượng; phi thánh nhơn giả vô pháp; phi hiếu giả vô thân. Thử đại loạn chi đạo dã.

Bài năm hình phạt, thứ mười một.

1. (Đức phu) tử rằng: (Điều luật) thuộc (về) năm hình phạt (thì là) ba ngàn, mà tội (gì cũng) chẳng lớn hơn (tội) chẳng (có lòng) thảo. Kẻ hiếp (chế) vua (thì chẳng biết ai) trên, kẻ (nói đứng) thánh nhân (là) quấy (thì) chẳng (biết) phép, kẻ chẳng (có) hiếu (thì là) không (tưởng tới) cha mẹ. Ấy (đó là) đường (rối) loạn lớn vậy.


Đức phu tử lại nói rằng:
năm hình vốn thuộc ba ngàn điều ra.
Mà trong các tội xem qua,
tội con chẳng thảo thật là lớn hơn.
Vua là chẳng phải chỗ lờn,
kẻ toan ép uổng, thửa lòng không trên.
Thánh nhơn lập đạo đức nên,
kẻ chê bai ấy là quên phép người.
Mẹ cha sanh sản ra ngươi,
mà chê thảo ấy, thiệt loài không thân.
Đạo người mất, lẽ trời tang,
ấy đàng loạn lớn, vậy lần rối ra.