II Giăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
THƠ THỨ HAI
CỦA
GIĂNG

Lời đạt và chào-thăm

1 Trưởng-lão đạt cho bà được chọn kia cùng con-cái bà mà tôi thật yêu-dấu, — nào những tôi yêu-dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu-dấu nữa; 2 đều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời: — 3 nguyền xin ân-điển, sự thương-xót, sự bình-an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus-Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu-thương!

Khuyên làm theo lẽ thật và sự yêu-thương

4 Tôi có lòng vui-mừng lắm mà thấy trong con-cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều-răn chúng ta đã nhận-lãnh nơi Đức Chúa Cha. 5 Hỡi Bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà, không phải truyền một điều-răn mới, nhưng nhắc lại đều chúng ta đã nhận-lãnh từ ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu-thương nhau. 6 Vả, sự yêu-thương là tại làm theo các điều-răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều-răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo.

Phải tránh kẻ dỗ-dành, mà bền lòng theo đạo Đấng Christ

7 Trong thế-gian đã rải nhiều kẻ dỗ-dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus-Christ lấy xác-thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ-dành và kẻ địch lại Đấng Christ. 8 Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công-việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy-đủ. 9 Hễ ai đi dông-dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. 10 Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào-hỏi họ. 11 Vì người nào chào-hỏi họ, tức là dự vào công-việc ác của họ. 12 Ta còn nhiều đều muốn viết cho các ngươi; ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước-ao đi thăm các ngươi, và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui-mừng của chúng ta được đầy-dẫy. 13 Con-cái của chị em bà, là bà được chọn kia, chào-thăm bà.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)