Lên sáu/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

17

Vốn xưa ta,
nhà Hồng-Lạc;
nay tên nước,
gọi Việt-Nam.
Bốn nghìn năm,
ngày rộng đất;
Trung, Nam, Bắc,
ấy ba kỳ;
tên dẫu chia,
đất như trước.
Cùng các nước,
là Đông-Dương.