Lên sáu/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

18

Đầu trị nước,
đức Kinh-Dương,
truyền Hùng-vương
mười tám chúa.
Qua mấy họ,
quan Tầu sang,
vua Đinh-Hoàng,
khai nghiệp đế.
Trải Lê, Lý,
đến Trần, Lê.
Nay vua ta,
giòng họ Nguyễn.


Tiện đây dạy trẻ biết: tên người, tên đất, đầu nên viết chữ hoa.