Bước tới nội dung

Lên sáu/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

20

Nước Lãng-Sa,
là Bảo-hộ.
Người tây đó,
từ tây sang,
vừa mở-mang,
vừa bảo dạy.
Ta tin cậy,
nhận làm thầy.
Rồi từ đây,
khôn hơn trưó’c.
Phàm dân nước,
nên biết ơn.