25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 1/Điều 108

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 108: Hạn chế của các quyền độc quyền: tái bản nhằm mục đích lưu trữ và dùng trong thư viện

(a). Không trái với quy định của Điều 106, sẽ không bị coi là hành vi vi phạm quyền tác giả đối với việc tái bản nhiều hơn một bản sao hoặc bản ghi của tác phẩm cho mục đích lưu trữ và dùng trong thư viện hoặc do bất kỳ một người làm công nào của các cơ quan này thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ của người đó, hoặc đối với việc phân phối các bản sao hoặc bản ghi đó theo các điều kiện quy định tại Khoản này, nếu:

(1). Việc tái bản hoặc phân phối đó được thực hiện không nhằm mục đích thu lợi nhuận dù trực tiếp hay gián tiếp;
(2). Sưu tập của thư viện và lưu trữ để:
(i). Phục vụ công chúng;
(ii). Không chỉ sẵn sàng phục vụ những người nghiên cứu là hội viên của tổ chức thư viện và lưu trữ hoặc các Viện là bộ phận của các tổ chức đó mà còn phục vụ cả những người khác đang làm công tác nghiên cứu trong các lĩnh vực cụ thể; và
(3). Tái bản và phân phối tác phẩm kèm theo một thông báo về vấn đề quyền tác giả;

(b). Các quyền tái bản hoặc phân phối theo quy định của Điều này áp dụng đối với bản sao hoặc bản ghi của tác phẩm chưa công bố được sao chép thành hai bản sao chuẩn chỉ nhằm mục đích lưu giữ và bảo quản hoặc để nộp cho việc sử dụng để nghiên cứu tại các tổ chức thư viện và lưu trữ khác theo các hình thức quy định tại Điểm (2) Khoản (a), nếu bản sao hoặc bản ghi được tái bản là trong bộ sưu tập hiện tại của tổ chức thư viện và lưu trữ đó.

(c). Các quyền tái bản theo quy định của Điều này áp dụng đối với bản sao và bản ghi của tác phẩm đã công bố được sao chép thành hai bản sao chuẩn chỉ để nhằm mục đích thay thế bản sao hoặc bản ghi đã bị hư hỏng, mất mát hoặc mất cắp, nếu tổ chức thư viện hoặc lưu trữ này sau nỗ lực thích đáng, đã xác định là việc chưa thực hiện sự thay thế này do không thể đạt được tại một giá hợp lý.

(d). Các quyền tái bản và phân phối theo quy định của Điều này áp dụng đối với bản sao, được tạo ra từ bộ sưu tập của tổ chức thư viện hoặc lưu trữ hoặc từ các tổ chức thư viện và lưu trữ khác theo yêu cầu của người sử dụng, không nhiều hơn một mục hoặc một phần nào khác của bộ sưu tập được bảo hộ hoặc tạp chí định kỳ, hoặc đối với một bản sao hoặc bản ghi của một phần nhỏ của bất kỳ một tác phẩm được bảo hộ nào khác, nếu:

(1). Bản sao hoặc bản ghi trở thành tài sản riêng của người sử dụng, và tổ chức thư viện và lưu trữ đã không có thông báo là bản sao hoặc bản ghi đó có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích nghiên cứu, giảng dạy, học tập cá nhân; và
(2). Tổ chức thư viện hoặc lưu trữ trình bày nổi bật khuyến cáo về quyền tác giả tại vị trí và thứ tự sắp xếp đã được chấp nhận, và nằm trong hình thức bố trí của nó theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký bản quyền được quy định trong bản quy chế.

(e). Các quyền tái bản và phân phối theo quy định của Điều này áp dụng đối với toàn bộ tác phẩm hoặc đối với phần chủ yếu của tác phẩm, được tạo ra từ bộ sưu tập của tổ chức thư viện hoặc lưu trữ hoặc từ các tổ chức thư viện và lưu trữ khác theo yêu cầu của người sử dụng, nếu tổ chức thư viện hoặc lưu trữ này đã xác định lần đầu, trên cơ sở sự điều tra hợp lý, là bản sao hoặc bản ghi của tác phẩm bảo hộ không thể mua được tại mức giá hợp lý, nếu:

(1). Bản sao hoặc bản ghi trở thành tài sản riêng của người sử dụng, và tổ chức thư viện và lưu trữ đã không có thông báo là bản sao hoặc bản ghi đó có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích nghiên cứu, giảng dạy, học tập cá nhân; và
(2). Tổ chức thư viện hoặc lưu trữ trình bày nổi bật khuyến cáo về bản quyền tại vị trí và thứ tự sắp xếp đã được chấp nhận, và nằm trong hình thức bố trí của nó theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký bản quyền được quy định trong bản quy chế.

(f). Không một quy định nào trong Điều này:

(1). Sẽ được diễn giải dẫn đến trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quyền tác giả của tổ chức thư viện hoặc lưu trữ hoặc những người làm công của các tổ chức đó đối với việc không kiểm soát thiết bị sao chụp đặt tại trụ sở của tổ chức, miễn là tại nơi để các thiết bị này đặt một thông báo là việc làm bản sao là đối tượng bảo hộ của Luật quyền tác giả.
(2). Xin lỗi người sử dụng thiết bị sao chép hoặc người đã yêu cầu một bản sao hoặc bản ghi theo quy định tại Khoản(d) về trách nhiệm đối với sự vi phạm quyền tác giả cho bất kỳ hành vi đó hoặc cho bất kỳ việc sử dụng nào sau này bản sao hoặc bản ghi đó; nếu điều này vượt quá sử dụng được phép như quy định tại Điều 107;
(3). Sẽ không được diễn giải dẫn tới việc hạn chế tái bản và phân phối thông qua hình thức cho mượn một số giới hạn bản sao và đoạn trích của chương trình tin tức nghe nhìn bởi tổ chức thư viện hoặc lưu trữ, tuỳ thuộc vào Điểm (1), (2) và (3) của Khoản (a); hoặc
(4). Trong bất kỳ cách thức nào ảnh hưởng đến quyền sử dụng hợp lý như quy định tại Điều 107, hoặc bất kỳ một nghĩa vụ theo hợp đồng nào mà tổ chức thư viện hoặc lưu trữ đảm nhận vào bất kỳ thời điểm nào khi mà các tổ chức này có được bản sao hoặc bản ghi của tác phẩm trong bộ sưu tập của mình.

(g). Các quyền tái bản và phân phối theo Điều này mở rộng tới việc tái bản hoặc phân phối tách biệt và không ràng buộc bản sao hoặc bản ghi đơn của cùng một tư liệu trong các hoàn cảnh khác biệt, nhưng không mở rộng đến các trường hợp mà tổ chức thư viện hoặc lưu trữ, người làm công cho các tổ chức này:

(1). Nhận thức hoặc có lý do thực chất để tin rằng điều đó dẫn tới mối liên quan hoặc quan hệ tới việc tái bản hoặc phân phối hàng loạt các bản sao hoặc bản ghi của cùng một tư liệu, không phụ thuộc vào việc thực hiện cùng một thời kỳ hay sau một khoảng thời gian, cũng không phụ thuộc vào mục đích kết hợp sử dụng của một hoặc nhiều cá nhân hoặc cho việc sử dụng tách biệt của các cá nhân thành viên của nhóm; hoặc
(2). Thực hiện việc tái bản hoặc phân phối có hệ thống bản sao hoặc bản ghi đơn hay đa bản của tư liệu quy định tại Khoản (d): với điều kiện là không một quy định nào trong Điều khoản này cản trở tổ chức thư viện hoặc lưu trữ đối với việc tham gia vào dàn xếp giữa các thư viện với nhau mà không có mục đích hoặc hệ quả là các tổ chức thư viện hoặc lưu trữ nhận được các bản sao hoặc bản ghi đó cho việc phân phối được thực hiện như vậy lên tới một số tổng cộng mà có thể thay thế cho việc đặt mua hoặc mua những tác phẩm đó.

(h). Các quyền tái bản hoặc phân phối theo quy định của Điều này không áp dụng đối với tác phẩm âm nhạc, tác phẩm về nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc, hoặc tác phẩm điện ảnh hoặc nghe nhìn khác mà không phải là các tác phẩm nghe nhìn được sử dụng trong việc đưa tin, ngoại trừ những điều đó không một hạn chế nào sẽ được áp dụng đối với các quyền được quy định tại Khoản (b) và (c), hoặc đối với các tác phẩm về nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc như đã được minh hoạ, biểu đồ hoá hoặc bổ sung tương tự khác đối với tác phẩm mà các bản sao của nó đã được tái bản, phân phối theo quy định của Khoản (d) và (e).