25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 1/Điều 116

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 116: Giấy phép thoả thuận cho các buổi trình diễn công cộng thông qua phương tiện là các máy hát vận hành bằng tiền xu

(a). Phạm vi áp dụng của Điều luật: Điều luật này áp dụng đối với các tác phẩm âm nhạc phi sân khấu được thể hiện trên một bản ghi.

(b) Giấy phép thoả thuận:

(1). Quyền thoả thuận: bất kỳ người chủ sở hữu quyền tác giả nào đối với tác phẩm mà Điều này áp dụng và bất kỳ người điều khiển máy hát vận hành bằng tiền xu nào có thể thoả thuận và chấp thuận về các điều khoản và tỷ lệ thanh toán tiền nhuận bút đối với sự trình diễn các tác phẩm và tỷ phần phân chia các khoản lệ phí được thanh toán giữa các chủ sở hữu quyền tác giả với nhau, và có thể chỉ định người đại diện chung để thoả thuận, chấp thuận, thanh toán và nhận các khoản thanh toán tiền nhuận bút.
(2). Trọng tài: các bên đối với thoả thuận, vào thời điểm mà có thể được quy định trong quy chế của Thư viện Quốc hội, có thể quyết định kết quả của thoả thuận đó thông qua trọng tài. Trọng tài sẽ được thành lập tuân thủ quy định của Điều luật số 9, trong phạm vi Điều khoản của Điều luật đó không trái với Điều khoản này. Các bên sẽ gửi thông báo tới Thư viện Quốc hội về bất kỳ quyết định nào đạt được thông qua trọng tài và các quyết định đó, giữa các bên đối với trọng tài, sẽ định đoạt các vấn đề có liên quan.

(c). Giấy phép thoả thuận có hiệu lực cao hơn các quyết định của Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả: các thoả thuận cấp phép giữa một hoặc nhiều chủ sở hữu quyền tác giả và một hoặc nhiều người điều khiển máy hát vận hành bằng tiền xu mà đã được thương lượng theo quy định tại Khoản (b), sẽ có hiệu lực thay thế bất kỳ quyết định đang được áp dụng nào khác của Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả.