25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 10/Điều 1003

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 1003: Nghĩa vụ thực hiện thanh toán nhuận bút

(a). Cấm nhập khẩu và chế tạo: không một người nào sẽ nhập khẩu vào và phân phối, hoặc chế tạo và phân phối bất kỳ thiết bị ghi âm kỹ thuật số nào hoặc vật liệu ghi âm kỹ thuật số nào trừ phi những người này nộp thông báo quy định tại Điều này và sau này nộp các báo cáo tài chính và thanh toán các khoản tiền nhuận bút được áp dụng đối với các thiết bị hoặc vật liệu quy định tại Điều 1004.

(b). Nộp thông báo: nhà nhập khẩu hoặc chế tạo thiết bị ghi âm kỹ thuật số hoặc vật liệu ghi âm kỹ thật số, trong giới thiệu hoặc hướng dẫn sử dụng của sản phẩm công nghệ liên quan tới sản phẩm mà nhà chế tạo hoặc nhập khẩu này đã không nộp trước đó thông báo theo Khoản này, sẽ nộp tới Cơ quan đăng ký bản quyền thông báo về thiết bị hoặc vật liệu đó, theo mẫu và nội dung mà Cơ quan đăng ký này sẽ quy định thông qua quy chế.

(c). Nộp báo cáo tài chính năm và quý:

(1). Tổng quan: bất kỳ nhà nhập khẩu hoặc nhà chế tạo nào mà phân phối bất kỳ thiết bị ghi âm kỹ thuật số hoặc vật liệu ghi âm kỹ thuật số nào mà được chế tạo hoặc nhập khẩu sẽ nộp tới cơ quan đăng ký quyền tác giả theo mẫu và nội dung mà cơ quan này sẽ quy định trong quy chế các báo cáo tài chính quý và năm liên quan đến việc phân phối mà Cơ quan đăng ký sẽ quy định trong quy chế.
(2). Chứng nhân, kiểm tra, và độ xác thực: các báo cáo tài chính sẽ được chứng nhận về sự chính xác bởi các quan chức có thẩm quyền hoặc lãnh đạo của nhà nhập khẩu hoặc chế tạo. Cơ quan đăng ký sẽ ban hành quy chế quy định về kiểm tra và kiểm toán các bản báo cáo tài chính đó và bảo đảm tính xác thực của thông tin bao hàm trong bản báo cáo tài chính đó. Quy chế này sẽ quy định về việc gửi bản báo cáo tài chính tới từng bên có lợi ích từ quyền tác giả.
(3). Thanh toán nhuận bút: các bản báo cáo tài chính sẽ được gửi kèm theo khoản thanh toán nhuận bút quy định tại Điều 1004.