25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 10/Điều 1004

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 1004: Thanh toán nhuận bút

(a). Thiết bị ghi âm kỹ thuật số:

(1). Số tiền thanh toán: việc được hưởng khoản thanh toán nhuận bút theo Điều 1003 đối với từng thiết bị ghi âm kỹ thuật số được nhập khẩu vào và được phân phối tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hoặc được chế tạo và phân phối tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ là 2 % của giá vận chuyển. Chỉ người chế tạo và phân phối hoặc nhập khẩu và phân phối lần đầu mới phải thanh toán nhuận bút đối với các thiết bị đó.
(2). Vấn đề tính toán đối với các thiết bị ghi âm kỹ thuật số được phân phối với các thiết bị khác: đối với các thiết bị ghi âm kỹ thuật số được phân phối lần đầu kết hợp với một hoặc nhiều thiết bị khác hoặc là liên kết vật lý thành một đơn vị hợp nhất hoặc là các bộ phận riêng biệt, việc thanh toán nhuận bút sẽ được tính như sau:
(A). Nếu thiết bị ghi âm kỹ thuật số và các thiết bị khác là một bộ phận của một đơn vị máy liên kết vật lý hợp nhất, việc thanh toán nhuận bút sẽ được xác định trên cơ sở giá vận chuyển của tổng thể đơn vị máy đó, nhưng sẽ khấu trừ đi bất kỳ khoản thanh toán nhuận bút nào đã được thực hiện đối với bất kỳ thiết bị ghi âm kỹ thuật số nào bao gồm trong đơn vị máy đó mà không phải được phân phối lần đầu kết hợp với đơn vị máy đó.
(B). Nếu thiết bị ghi âm kỹ thuật số không phải là một bộ phận của một đơn vị máy liên kết vật lý hợp nhất và thực chất thiết bị này đã được phân phối riêng biệt vào bất kỳ thời điểm nào trong bốn quý trước, việc thanh toán nhuận bút sẽ được xác định trên cơ sở giá vận chuyển trung bình của các thiết bị này trong bốn quý đó.
(C). Nếu thiết bị ghi âm kỹ thuật số không phải là bộ phận của một đơn vị máy liên kết vật lý hợp nhất và thực chất thiết bị này đã được phân phối một cách riêng biệt vào bất kỳ thời điểm nào trong bốn quý trước việc thanh toán nhuận bút sẽ được xác định trên cơ sở giá lắp giáp phản ánh phần giá trị của thiết bị này trong sự kết hợp thành tổng thể máy.
(3). Hạn mức nhuận bút: không trái với Điểm (1) hoặc (2), khoản tiền thanh toán nhuận bút đối với từng thiết bị ghi âm kỹ thuật số sẽ không dưới 1$ và cũng không vượt quá mức nhuận bút tối đa. Mức nhuận bút tối đa sẽ là 8$ đối với 1 thiết bị, ngoại trừ trường hợp mà đơn vị máy liên kết hợp nhất bao gồm nhiều hơn 1 thiết bị ghi âm kỹ thuật số, mức nhuận bút tối đa đối với đơn vị máy này sẽ là 12$. Trong năm thứ 6 sau ngày có hiệu lực của Chương này và không quá một lần mỗi năm sau đó, bất kỳ bên có lợi ích từ quyền tác giả nào có thể nộp đơn tới Thư viện Quốc hội về việc tăng mức nhuận bút tối đa và, nếu trên 20% của các khoản thanh toán nhuận bút này là ở mức nhuận bút tối đa liên quan, Thư viện Quốc hội sẽ tăng một cách tương ứng mức nhuận bút tối đa đó nhằm mục đích có không quá 10% của các khoản thanh toán đó ở mức nhuận bút tối đa mới; tuy nhiên, số lượng tăng lên theo tỷ lệ phần trăm của mức nhuận bút tối đa trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá tỷ lệ phần trăm tăng lên trong tỷ giá tiêu dùng trong thời kỳ xem xét đó.

(b). Vật liệu ghi âm kỹ thuật số: thanh toán nhuận bút phải thực hiện theo Điều 1003 đối với mỗi thiết bị truyền thông kỹ thuật số được nhập khẩu vào và phân phối tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hoặc được chế tạo và được phân phối tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ là 3% của giá vận chuyển. Chỉ những người lần đầu chế tạo và phân phối, hoặc nhập khẩu và phân phối các vật liệu đó sẽ phải thanh toán nhuận bút liên quan đến vật liệu đó.