25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 10/Điều 1006

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 1006: Quyền được hưởng thanh toán nhuận bút

(a). Các bên có lợi ích từ quyền tác giả: các khoản thanh toán nhuận bút được nộp theo Điều 1005 sẽ, phù hợp với các thủ tục quy định tại Điều 1007, được phân phối tới bất kỳ bên có lợi ích từ quyền tác giả nào:

(1). Mà có tác phẩm âm nhạc hoặc bản ghi âm được:
(A). Thể hiện trong bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số hoặc bản ghi âm âm nhạc dưới dạng vật lý được tạo ra hợp pháp theo Điều luật này đã được phân phối, và
(B). Được phân phối dưới hình thức bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số hoặc bản ghi âm âm nhạc dưới dạng vật lý hoặc được phổ biến tới công chúng dưới hình thức truyền, trong khoảng thời gian mà có sự thanh toán đó; và
(2). Người nộp đơn yêu cầu theo Điều 1007.

(b). Phân chia khoản thanh toán nhuận bút cho các nhóm: các khoản thanh toán nhuận bút được phân chia vào hai quỹ sau:

(1). Quỹ bản ghi âm: 66 3/4 % của các khoản thanh toán nhuận bút sẽ được phân chi cho quỹ bản ghi âm. 2 5/8 % của các khoản thanh toán nhuận bút được phân chia cho quỹ bản ghi âm sẽ được chuyển vào tài khoản uỷ thác được quản lý bởi nhà quản lý độc lập được đồng chỉ định bởi các bên có lợi ích từ quyền tác giả quy định tại Điều 1001(7)(A) và Hiệp hội nhạc sỹ Hoa Kỳ (hoặc bất kỳ tổ chức thừa kế nào) để được phân phối cho các nhạc sỹ phụ (không phụ thuộc vào việc có phải là thành viên của Hiệp hội nhạc sỹ Hoa Kỳ hoặc tổ chức thừa kế hay không) người mà đã trình diễn trong bản ghi âm được phân phối tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 1 3/8 % của các khoản thanh toán nhuận bút được phân chia cho quỹ bản ghi âm sẽ được chuyển vào tài khoản uỷ thác được quản lý bởi nhà quản lý độc lập được đồng chỉ định bởi các bên có lợi ích từ quyền tác giả quy định tại Điều 1001(7)(A) và Hiệp hội nghệ sỹ phát thanh truyền hình Hoa Kỳ (hoặc bất kỳ tổ chức thừa kế nào) để được phân phối cho các ca sỹ phụ (không phụ thuộc vào việc có phải là thành viên của Hiệp hội Nghệ sỹ phát thanh và truyền hình hoặc tổ chức thừa kế hay không) người mà đã trình diễn trong bản ghi âm được phân phối tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 40 % của phần còn lại của các khoản thanh toán nhuận bút của quỹ bản ghi âm sẽ được phân phối tới các bên có lợi ích từ quyền tác giả quy định tại Điều 1001(7)(C), và 60 % của các khoản thanh toán nhuận bút còn lại của quỹ này sẽ được phân phối tới các bên có lợi ích từ quyền tác giả quy định tại Điều 1001(7)(A).
(2). Quỹ tác phẩm âm nhạc:
(A). 33 1/2 % của các khoản thanh toán nhuận bút sẽ được phân chia vào quỹ tác phẩm âm nhạc để phân phối cho các bên có lợi ích từ quyền tác giả quy định tại Điều 1001(7)(B).
(B).
(i). Các nhà xuất bản âm nhạc sẽ được hưởng 50 % của các khoản thanh toán nhuận bút được phân chia cho quỹ tác phẩm âm nhạc.
(ii). Các nhà soạn nhạc sẽ được hưởng 50 % của các khoản thanh toán được phân chia cho quỹ tác phẩm âm nhạc.

(c). Phân chia các khoản thanh toán nhuận bút trong nhóm: nếu tất cả các bên có lợi ích từ quyền tác giả trong một nhóm quy định tại Khoản (b) mà không thống nhất về kế hoạch đề xuất của mình đối với việc phân phối các khoản thanh toán nhuận bút trong từng nhóm, Thư viện Quốc hội triệu tập Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả, phù hợp với thủ tục quy định tại Điều 1007(c), Ban này sẽ phân chia các khoản thanh toán nhuận bút theo Điều này trên cơ sở phạm vi, trong khoảng thời gian thích hợp mà:

(1). Đối với bản ghi âm, mỗi bản ghi âm được phân phối dưới hình thức bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số hoặc bản ghi âm âm nhạc dưới hình thức vật lý khác; và
(2). Đối với quỹ tác phẩm âm nhạc, từng tác phẩm âm nhạc đã được phân phối dưới hình thức bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số hoặc bản ghi âm dưới hình thức vật lý khác hoặc được phổ biến tới công chúng thông qua truyền.