25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 10/Điều 1007

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 1007: Trình tự phân phối các khoản thanh toán nhuận bút

(a). Nộp đơn yêu cầu và thoả thuận:

(1). Nộp đơn yêu cầu: trong hai tháng đầu của hàng năm sau năm mà trong năm đó Điều này có hiệu lực, bất kỳ bên có lợi ích từ quyền tác giả theo đuổi việc nhận các khoản thanh toán nhuận bút mà các bên này được quyền hưởng theo Điều 1006 sẽ nộp tới Thư viện Quốc hội đơn đòi hưởng các khoản thanh toán được thu trong năm trước đó theo mẫu và thủ tục mà Thư viện Quốc hội sẽ quy định trong quy chế.
(2). Thoả thuận: không trái với bất kỳ quy định nào của luật chống độc quyền, trong phạm vi của Điều này các bên có lợi ích từ quyền tác giả trong từng nhóm quy định tại Điều 1006(b) có thể thoả thuận với nhau về tỷ lệ phân chia các khoản thanh toán nhuận bút, có thể gộp các yêu cầu lại và nộp chúng đồng thời hoặc nộp từng yêu cầu riêng, hoặc có thể chỉ định đại diện chung, bao hàm bất kỳ tổ chức nào quy định tại Điều 1001(7)(D), để thương lượng hoặc nhận thanh toán trên danh nghĩa mình; ngoại trừ việc không một thoả thuận nào theo Khoản này có thể thay đổi sự phân chi nhuận bút quy định tại Điều 1006(b).

(b). Phân phối các khoản thanh toán trong trường hợp không có tranh chấp: trong vòng 30 ngày sau thời hạn xác định cho việc nộp đơn yêu cầu theo quy định Khoản (a) hàng năm sau năm mà trong năm đó Điều này có hiệu lực, Thư viện Quốc hội sẽ xác định là liệu có tồn tại bất đồng liên quan đến việc phân phối các khoản thanh toán nhuận bút theo Điều 1006(c) hay không. Nếu Thư viện Quốc hội xác định là không có bất đồng tồn tại, Thư viện Quốc hội sẽ, trong vòng 30 ngày sau khi xác định đó, cho phép phân phối các khoản thanh toán nhuận bút như được nêu trong thoả thuận về việc phân phối các khoản thanh toán nhuận bút đối với các bên tham gia phù hợp với Khoản (a), sau khi khấu trừ các chi phí quản lý hợp lý theo Điều này.

(c). Giải quyết tranh chấp: nếu Thư viện Quốc hội thấy là có bất đồng tồn tại, Thư viện sẽ, theo Chương 8 của Điều luật này, triệu tập Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả để quyết định việc phân phối các khoản thanh toán nhuận bút đó. Trong khi đang giải quyết bất đồng theo tiến trình trọng tài này, Thư viện sẽ giữ lại không phân phối khoản tiền thích hợp để giải đáp tất cả các khiếu nại về khoản tiền mà bất đồng tồn tại, nhưng sẽ, trong phạm vi có thể được, cho phép phân phối bất kỳ khoản tiền nào mà không tồn tại bất đồng. Thư viện Quốc hội sẽ, trước khi cho phép phân phối các khoản thanh toán nhuận bút, khấu trừ chi phí quản lý hợp lý mà Thư viện đã phải gánh chịu theo Điều này.