25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 10/Điều 1009

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 1009: Các biện pháp thực thi dân sự

(a). Khiếu kiện dân sự: bất kỳ bên có lợi ích từ quyền tác giả nào bị xâm hại do sự vi phạm Điều 1002 hoặc Điều 1003 có thể tiến hành khiếu kiện dân sự tại các toà án cấp quận có thẩm quyền tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chống lại bất kỳ người nào về vi phạm đó.

(b). Các khiếu kiện dân sự khác: bất kỳ người nào bị xâm hại do sự vi phạm Chương này có thể tiến hành khiếu kiện dân sự tại các toà án cấp quận có thẩm quyền tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đối với các thiệt hại thực tế phải ngánh chịu do kết quả của sự xâm hại đó.

(c). Thẩm quyền của Toà án: đối với khiếu kiện được tiến hành theo Khoản (a), Toà án:

(1). Có thể đưa ra lệnh đình chỉ tạm thời hoặc đình chỉ vĩnh viễn theo những điều kiện mà toà thấy là hợp lý để ngăn chặn hoặc cản trở sự xâm phạm đó;
(2). Trong trường hợp vi phạm Điều 1002, hoặc trong trường hợp sự xâm phạm bắt nguồn từ sai sót về việc thực hiện thanh toán nhuận bút theo yêu cầu tại Điều 1003, sẽ ra quyết định bồi thường thiệt hại theo Khoản (d);
(3). Theo sự suy xét của mình có thể cho phép thu hồi các chi phí bởi hoặc đối với bất kỳ bên nào khác không phải là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và các công chức của nó; và
(4). Theo suy xét của mình có thể phạt phí luật sư hợp lý đối với bên thua kiện.

(d). Phạt bồi thường thiệt hại:

(1). Bồi thường thiệt hại đối với sự vi phạm Điều 1002 hoặc 1003.
(A). Bồi thường thiệt hại thực tế:
(i). Trong khiếu kiện được tiến hành theo Khoản (a), nếu toà án thấy là sự vi phạm Điều 1002 hoặc 1003 đã xẩy ra, toà án sẽ cấp quyết định cho bên nguyên đơn được bồi thường thiệt hại thực tế của mình nếu bên nguyên đơn này chấp nhận khoản bồi thường thiệt hại đó vào bất kỳ thời điểm nào trước khi phán quyết chung thẩm được đưa ra.
(ii). Trong trường hợp Điều 1003, khoản bồi thường thiệt hại thực tế sẽ bao gồm các khoản thanh toán nhuận bút mà đúng ra đã phải được thanh toán theo Điều 1004 và được nộp theo Điều 1005. Trong những trường hợp này, toà án, theo suy xét của mình, có thể ra quyết định một khoản phạt phụ của không quá 50 % của khoản bồi thường thiệt hại thực tế.
(B). Bồi thường thiệt hại theo luật đối với sự vi phạm Điều 1002.
(i). Thiết bị: bên nguyên đơn có thể giành được khoản phạt bồi thường thiệt hại theo luật đối với từng sự vi phạm Điều 1002(a) hoặc (c) trong tổng số không vượt quá 2500$ đối với một thiết bị liên quan tới sự vi phạm đó hoặc đối với một thiết bị mà thông qua thiết bị này dịch vụ bị cấm tại Điều 1002(c) đã được thực hiện, như toàn án cho là phù hợp.
(ii). Bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số: bên nguyên đơn có thể giành được khoản phạt bồi thường thiệt hại theo luật đối với từng sự vi phạm Điều 1002(d) trong tổng số không vượt quá 25$ đối với một bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số liên quan đến sự vi phạm đó, như toà án cho là phù hợp.
(iii). Truyền: bên nguyên đơn có thể giành được khoản phạt bồi thường thiệt hại đối với từng hoạt động truyền sóng hoặc phổ biến mà vi phạm Điều 1002(e) trong tổng số không vượt quá 10.000$, như toà án cho là phù hợp.
(2). Lặp lại vi phạm: trong bất kỳ trường hợp nào mà toà án thấy là người đã vi phạm Điều 1002 hoặc Điều 1003 trong vòng 3 năm sau khi phán quyết chung thẩm đối với người đó về sự vi phạm tương tự khác đã được đưa ra, toà án có thể tăng mức phạt bồi thường thiệt hại tới mức không vượt quá 2 lần khoản tiền phạt mà đáng ra có thể được quyết định theo Điểm (1), như toà án thấy là phù hợp.
(3). Vi phạm Điều 1002 vô ý: toà án theo suy xét của mình có thể giảm tổng mức phạt bồi thường thiệt hại đối với người vi phạm Điều 1002 tới mức tổng số không dưới 250$ trong bất kỳ trường hợp nào mà toà án thấy là người vi phạm đã không nhận thức và đã không có lý do gì để biết rằng hành động của mình cấu thành sự vi phạm Điều 1002.

(e). Thanh toán bồi thường thiệt hại: bất kỳ khoản phạt bồi thường thiệt hại nào theo Khoản (d) sẽ được nộp tới cơ quan đăng ký theo Điều 1005 để phân phối tới các bên có lợi ích từ quyền tác giả tương tự như các quỹ thanh toán nhuận bút được thực hiện theo Điều 1003.

(f). Tịch thu đồ vật: vào bất kỳ thời điểm nào trong khi khiếu kiện theo Khoản (a) đang được giải quyết, toà án có thể ra lệnh tịch thu, theo điều kiện mà toà cho là hợp lý, bất kỳ thiết bị ghi âm kỹ thuật số, bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số, hoặc thiết bị quy định tại Điều 1002(c) mà thuộc sự kiểm soát hoặc quản lý của người bị coi là người vi phạm và thiết bị mà toà án có lý do hợp lý để tin rằng không tuân thủ, hoặc có liên quan tới sự vi phạm, Điều 1002.

(g). Bổ sung biện pháp thực thi và tiêu huỷ đồ vật: trong khiếu kiện được tiến hành theo Khoản (a), toà án có thể, như một phần của phán quyết hoặc quyết định chung thẩm xác định sự vi phạm Điều 1002, ra lệnh các biện pháp thực thi bổ sung hoặc tiêu huỷ bất kỳ thiết bị ghi âm kỹ thuật số, bản ghi âm kỹ thuật số, hoặc thiết bị quy định tại Điều 1002(c) mà:

(1). Không tuân thủ, hoặc có liên quan tới sự vi phạm, Điều 1002, và
(2). Thuộc sự quản lý hoặc kiểm soát của người vi phạm hoặc đã bị tịch thu theo Khoản (f).