25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 3/Điều 303

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền dịch giả dịch
Điều 303. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả: tác phẩm được sáng tạo nhưng không công bố hoặc được bảo hộ trước ngày 1/1/1978

Điều 303: Thời hạn bảo hộ quyền tác giả: các tác phẩm đã được sáng tạo nhưng không được công bố hoặc có quyền tác giả trước ngày 1/1/1978

(a). Quyền tác giả đối với tác phẩm được sáng tạo trước ngày 1/1/1978, nhưng không thuộc lĩnh vực công cộng trước thời điểm này hoặc có quyền tác giả, tồn tại từ ngày 1/1/1978, và kéo dài một thời hạn quy định tại Điều 302. Tuy nhiên, trong đó không một trường hợp nào thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm đó kết thúc trước ngày 31/12/2002; và nếu tác phẩm này được công bố vào hoặc trước ngày 31/12/2002, thời hạn bảo hộ quyền tác giả sẽ không kết thúc trước ngày 31/12/2047.

(b). Việc phân phối một thiết bị thu âm trước ngày 1/1/1978 với bất kỳ mục đích nào sẽ không cấu thành việc công bố một tác phẩm âm nhạc được thể hiện trong đó.