25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 4/Điều 407

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 407. Nộp bản sao hoặc bản ghi tới thư viện Quốc Hội

Điều 407: Nộp lưu chiểu các bản sao hoặc bản ghi tới Thư viện Quốc gia

(a). Ngoại trừ như được quy định tại Khoản (c), và tuỳ thuộc vào các quy định tại Khoản (e), chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền độc quyền xuất bản đối với một tác phẩm đã công bố tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, trong vòng 3 tháng sau ngày xuất bản đó, sẽ phải nộp:

(1). Hai phiên bản chuẩn hoàn chỉnh; hoặc
(2). Nếu tác phẩm là bản ghi âm, hai phiên bản chuẩn cùng với bất kỳ tài liệu được in hoặc có thể cảm giác bằng giác quan khác đã được công bố với phiên bản đó.

Yêu cầu nộp lưu chiểu của Khoản này cũng như việc hoàn thành các quy định tại Khoản (e) không phải là điều kiện bảo hộ quyền tác giả.

(b). Các bản sao hoặc bản ghi được yêu cầu được nộp tới Cục Bản quyền tác giả cho việc sử dụng hoặc dùng tại Thư viện Quốc hội. Cơ quan đăng ký, khi được yêu cầu bởi người nộp vào lúc thanh toán khoản lệ phí quy định tại Điều 708, sẽ cấp biên nhận về việc nộp lưu chiểu đó.

(c). Cơ quan đăng ký có thể thông qua quy chế loại bỏ bất kỳ thể loại tác phẩm nào khỏi yêu cầu nộp lưu chiểu theo Điều này, hoặc yêu cầu yêu cầu nộp chỉ một bản sao hoặc bản ghi đối với bất kỳ loại hình tác phẩm nào. Các quy định này sẽ quy định hoặc là về sự loại bỏ hoàn chỉnh khỏi yêu cầu nộp lưu chiểu tại Điều này, hoặc là về các hình thức nộp lưu chiểu ngược lại nhằm mục đích cho phép đáp ứng việc ghi nhận lưu trữ các tác phẩm mà không gây khó khăn thực tế hoặc tài chính cho người nộp, đối với cá nhân tác giả là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm hội hoạ, điêu khắc tạo hình, và (i) ít nhất 5 bản sao của tác phẩm này đã được công bố, hoặc (ii) tác phẩm này đã được công bố với sự phát hành giới hạn số lượng các bản sao, giá trị tiền của chúng có thể tạo nên sự phiền toái, không công bằng hoặc không hợp lý về kinh tế của việc nộp hai phiên bản chuẩn của tác phẩm.

(d). Vào bất kỳ thời điểm nào sau khi công bố tác phẩm như được quy định tại Khoản (a), cơ quan đăng ký quyền tác giả có thể làm chất vấn về yêu cầu nộp lưu chiểu đối với bất kỳ người nào có nghĩa vụ thực hiện nộp lưu chiểu theo Khoản (a). Trừ phi việc nộp lưu chiểu này được thược hiện trong vòng 3 tháng sau khi chất vấn này được nhận, người hoặc những người mà chất vấn này đặt ra có nghĩa vụ:

(1). Nộp phạt không quá 250 $ đối với từng tác phẩm; và
(2). Thanh toán cho một quỹ cụ thể chỉ định của Thư viện Quốc hội tổng số tiền giá bán lẻ các bản sao hoặc bản ghi được yêu cầu, hoặc, nếu không giá bán lẻ nào được ấn định, thì giá hợp lý để Thư viện Quốc hội mua được chúng; và
(3). Thanh toán khoản phạt 2500 $, thêm vào đó đối với bất kỳ khoản phạt hoặc nghĩa vụ nào buộc phải thực hiện theo Điểm (1) và (2), nếu những người này cố tình hoặc lặp lại sai sót hoặc từ chối tuân thủ chất vấn đó.

(e). Đối với các chương trình truyền sóng mà đã được định hình và truyền tới công chúng tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nhưng không được công bố, cơ quan đăng ký bản quyền, sau khi tham khảo ý kiến của Thư viện Quốc hội và các tổ chức và các cơ quan hữu quan khác, lập ra quy chế điều chỉnh việc có được, thông qua việc nộp lưu chiểu hoặc các công việc khác, các bản sao hoặc bản ghi của các chương trình đó phục vụ cho việc lưu trữ của Thư việc Quốc hội.

(1). Thư viện Quốc hội sẽ được phép, theo các tiêu chuẩn và các điều kiện nêu trong quy chế này, thực hiện việc ghi trực tiếp chương trình truyền dẫn này từ buổi truyền dẫn tới công chúng và sao chép một bản sao hoặc bản ghi từ việc ghi trực tiếp đó phục vụ cho mục đích lưu trữ.
(2). Quy chế này cũng quy định tiêu chuẩn và thủ tục mà thông qua đó Cơ quan đăng ký bản quyền có thể làm chất vấn bằng văn bản đối với chủ sở hữu quyền của truyền dẫn tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ về việc nộp bản sao hoặc bản ghi của một chương trình truyền dẫn cụ thể. Việc nộp lưu chiểu này, tuỳ thuộc vào lựa chọn của chủ sở hữu quyền truyền dẫn tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, có thể được hoàn thành thông qua việc tặng, cho mượn phục vụ việc sao chép hoặc thông qua việc bán bằng giá không vượt quá chi phí sao chép và cung cấp bản sao hoặc bản ghi đó. Quy chế được lập theo Điểm này sẽ quy định khoảng thời gian hợp lý không quá 3 tháng để tuân thủ chất vấn, và sẽ cho phép mở rộng thời hạn và điều chỉnh phạm vi của chất vấn hoặc phương thức để hoàn thành chất vấn đó, để bảo đảm hợp lý trong các trường hợp đó. Cố ý không thực hiện hoặc từ chối tuân thủ các điều kiện quy định tại quy chế đó sẽ đặt chủ sở hữu quyền truyền dẫn trước nghĩa vụ về khoản tiền, không vượt quá chi phí sao chép và cung cấp bản sao hoặc bản ghi theo yêu cầu, phải được thanh toán tới quỹ cụ thể chỉ định tại Thư viện Quốc hội.
(3). Không một quy định nào trong Khoản này được giải thích đối với yêu cầu tạo hoặc chiếm hữu bất kỳ bản sao hoăc bản ghi của một chương trình truyền dẫn chưa công bố, phục vụ cho mục đích nộp lưu chiểu sự truyền dẫn chương trình mà xẩy ra trước khi nhận được chất vấn bằn văn bản cụ thể như quy định tại Điểm (2).
(4). Không một hành vi nào cam kết tuân thủ quy chế theo quy định tại Điểm (1) và (2) của Khoản này sẽ đưa đến nghĩa vụ khác nếu chỉ nhằm mục đích trợ giúp việc đạt được các bản sao hoặc bản ghi theo Khoản này.