25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 4/Điều 410

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 410. Đăng ký yêu cầu và cấp chứng nhận

Điều 410: Yêu cầu đăng ký và cấp chứng nhận

(a). Sau khi thẩm định, phù hợp với các quy định của Điều luật này, Cơ quan đăng ký xác định là các hồ sơ nộp xác lập đối tượng có thể được bảo hộ quyền tác giả và các yêu cầu về hình thức và pháp lý của Điều luật này đã được đáp ứng, khi đó, Cơ quan đăng ký sẽ đăng ký yêu cầu và cấp cho người nộp đơn một chứng chỉ về sự đăng ký có dấu của Cục Bản quyền tác giả. Chứng chỉ này sẽ bao hàm những thông tin nêu trong đơn cùng với số chứng nhận và ngày có hiệu lực của đăng ký.

(b). Trong trường hợp Cơ quan đăng ký, phù hợp với các quy định của Điều luật này, quyết định là các tài liệu được nộp không xác lập đối tượng có thể được bảo hộ quyền tác giả hoặc quyết định là yêu cầu này không có hiệu lực theo bất kỳ lý do nào khác, Cơ quan đăng ký từ chối đăng ký và thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản lý do của việc từ chối đó.

(c). Trong bấy kỳ thủ tục tố tụng nào chứng chỉ đăng ký được cấp trước hoặc trong vòng 5 năm sau khi công bố lần đầu tác phẩm sẽ xác lập chứng cớ hiển nhiên (prima facie evidence) về giá trị pháp lý của quyền tác giả và của các sự kiện tuyên bố trong chứng chỉ đó. Giá trị chứng cứ theo chứng chỉ đăng ký cấp sau đó phụ thuộc vào phán quyết của Toà án.

(d). Ngày có hiệu lực của đăng ký quyền tác giả sẽ là ngày mà đơn, các tài liệu nộp, và lệ phí tất cả đã được Cục Bản quyền tác giả tác giả nhận, sau khi chúng được Cơ quan đăng ký quyền tác giả hoặc Toà án có thẩm quyền xác định sau đó là có thể chấp nhận cho đăng ký.