Mục lục:Cong bao Chinh phu 995 996 nam 2019.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 995 + 996/Ngày 26-12-2019 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Năm xuất bản2019
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
03-12-2019 Lệnh số 09/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 2
21-11-2019 Luật số 46/2019/QH14 luật Thư viện. 3
03-12-2019 Lệnh số 10/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 32
22-11-2019 Luật số 47/2019/QH14 luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 33
03-12-2019 Lệnh số 11/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 47
22-11-2019 Luật số 49/2019/QH14 luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 48
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
15-11-2019 Thông tư số 14/2019/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”. 83