Nam học Hán văn khoá bản/Bài 28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

第 二 十 八 課

Kỷ=bao nhiêu, combien.

如 何 Như hà = thế nào, comment.

於 是 乎 Ư thị hồ, alors que.

Thử, ci, voici, ceci.

父 母 幾 多 劬 勞、於 是 乎 有 吾 身、國 家 幾 多 教 育、於 是 乎 有 今 日 之 吾 身、則 此 身 也、內 而 家 族 外 而 社 會 之 所 係 也、當 如 何 以 無 忝 所 生、而 不 負 所 教 乎、