Nam học Hán văn khoá bản/Bài 62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 六 十 二 課
禾 字 類

Hoà = lúa, céréale.

Sao=mày lúa, barbe d'un épi.

Thu=mùa, moisson.

Tú = đòng-đòng, jeune épi de riz.

Dĩnh=ngọn bông lúa, la pointe d'un épi.

Huệ=bông lúa, inflorescence d'une céréale, épi.

Cốc = thóc, grain de riz, paddy.

Giá = cấy, repiquer.

Sắc=gặt, moissonner.

Nẫm = được mùa, bonne récolte.

Tô=thuế ruộng, cho thuê, impôt sur les terres, terre louée.

Thuế = thuế, impôt.

Trình = đong, mesurer.

苗 稚 爲 秒、播 秧 而 移、多 科 而 稼 是 爲 禾、由 是 而 蘇 而 秀 而 穎 而 穗 是 爲 穀、秋 成 則 獲、歲 稔 則 積、古 者 科 歛 程 粟 以 充 租 稅、今 則 無 此 煩 矣、