Bước tới nội dung

Nam học Hán văn khoá bản/Bài 63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
第 六 十 三 課
米 字 類

Mễ=gạo, grain de riz.

Đường = chất ngọt, sucre.

Phấn = bột, farine.

Khang = cám, son.

Tỷ = tấm, brisures de riz.

Tinh = chất tốt, matière nutritive du riz.

Thô=gạo hẩm, grain, grossier.

Thiếu = bán ra, vendre.

Thích = đong vào, acheter.

Thực = ăn, đồ ăn, manger, nourriture.

Bính = bánh, galette, pain.

Phạn = cơm, riz cuit.

Bão = no, rassasié.

Nỗi=đói, avoir faim.

米 者 人 之 玉 食 也、糖 粉 之 精 可 以 養 生、糠 粃 之 粗 可 以 飼 畜、𥸷 餅 可 饗 而 麊 飯 亦 可 保 無 饑、民 之 飽 餒 視 乎 糴 糶 之 善 不 善 也、