Người giết Cọp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

NGƯỜI GIẾT CỌP

     Trên bức-vách có tranh lạ kiểu,
     Khen thợ đâu cũng khéo vẽ-vời,
        Một con Cọp lớn tuyệt-vời,
Mà ra chỉ có một người giết xong.
     Kẻ đứng ngắm thôi cùng tấm-tắc,
     Cọp đâu qua, lập tức im mồm.
        Cọp rằng: « Cứ đó ta nom,
Thì ra người khoẻ hơn hùm chẳng sai.
     Nhưng thợ vẽ điêu-tai quá đỗi,
     Bút có quyền tả dối sự đời.
        Ví dầu Cọp biết vẽ-vời,
Tranh này hẳn khác, cảnh thời không ngoa. »