Tây sương ký/Phần II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Cậu Trương ngồi bàn kế giải vây
Con Hồng chạy mời người dự tiệc.
Cãi lời đoan bà lớn lật lường,
Nghe đàn gẩy Oanh Oanh thương tiếc.