Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vòi vọi xuân xanh nữa tiên !
Già càng khỏe, khó càng bền.
Đòi phen lẩn quất vì thơ dại,
Mọi sự la đà bởi rượu quen,
Ngày diễn giải phiền, cờ một cuộc,
Đêm thanh, làm bạn : sách hai bên.
Thửa nơi xuất - xử, đâu là phải ?
Ở ắt nên, về cũng ắt nên !