Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thảng mảng đã qua, ngày đã rồi,
Hay yên thửa phận, mới nên vui.
Bóng hoa lệ động, am chưa phất,
Măng trúc còn tươi, bếp mới sôi.
Hội áng công danh, nhiều thỏa chí,
Thú nhàn sơn dã, mấy hay mùi !
Làm người chớ thấy tài mà cậy,
Có nhọn bao nhiêu, lại có tùi !