Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chung trong họa phúc ít người hay,
Suy thịnh hằng lề đắp đổi thay.
Hàn Tín nên công thì cả phúc,
Tái ông thất mã, há chau mày ?
Kiến thác, bởi ang bùi ngọt,
Ruồi qua, vì bát đắng cay.
Vốn trời phân đà có tính,
Chân thì hay bước, cánh hay bay.