Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chợ họp thì người đến dậy dàng,
Yên xạ vì nhân có mùi hương.
Ở ngọt thì hơn, nhiều kẻ trọng,
Quá chua ra ủng, có ai màng ?
Ở có đức lành hơn ở dữ,
Yêu nhau chăng đã một luân thường.
Đừng chịu dại ai khôn lỏi,
Miệng thế cười chê, chịu phải mang.