Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khéo kiếm, song le lại cả tiêu,
Cho nên của ít, nghĩa thì nhiều.
Nghĩa nhiều vì bởi hay dung đãi,
Của ít nhân chưng biếng chắt chiu.
Vốn tính chẳng quen từng nhiệm nhặt,
Nghĩ mình đã trải sự sân siu.
Bốn mùa đều hưởng thiên nhiên lộc,
Thong thả ngồi chơi cõi Thuấn Nghiêu.