Trang:Ca tu dien nghia.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —
LIÊN-XƯƠNG CUNG TỪ
NGUYÊN-THỰC.

Liên xương cung trung mản cung truc, Tuế cửu vô nhân sum tợ thuc,
Hựu hửu tường đầu thiên diệp đào, Phong động lạc hoa hồng tôc tôc.
Cung biên lảo nhân vị dư khâp, Thiếu niên tuyển tấn nhơn tằng nhập,
Thượng hoàng chánh tại Vọng-tiên lâu, Thái-chơn đồng bằng lan can lập.
Lâu thượng lâu tiền tận châu túy, Huyền chuyển uynh hoàng chiếu thiên địa,
Qui lai như mộng phục như si, Hà hạ bị ngôn cung lí sự.
Sơ quá hàng thực nhưt bá lục, Điếm xá vô yên cung thọ lục,
Dạ bán nguyệt cao huyền sach minh, Hạ-lảo tỳ-bà định trường ôc,
Lực sỉ truyền hô mich Nẩm-nô, Nẩm-nô tiềm bạn chư lan tuc,
Tu du mich đăc hựu liên thôi, Đặc săc nha trung hứa nhiên chuc,
Xuân kiều mản nhản thụy hồng tiêu, Lược tươc vân huờn triền trang thuc,
Phi thượng cửu thiên ca nhưt thinh, Nhị thập ngủ lan xuy quản trục,
Thoan tuần đại biến Lương-châu triệc, Săc săc Kỳ-từ hoanh lục thục,
Lý-mô yểm địch bàng cung tường, Du đăc tân phiên sổ ban khuc.
Bình minh đại hạ phat Hành-cung, Vạn nhân cổ vỏ đồ lộ trung,
Bá quan đội trượng tị Kỳ-tiêt, Dương thị chư di xa đấu phong.
Minh niên thập ngoạt Đông-đô phá, Ngự lộ du tồn Lộc-sơn quá,
Khu linh cung đốn bât cảm tàn, Vạn tánh vô thinh lụy tiềm đọa.
Lưởng kinh định hậu lục thât niên, Khươc tầm gia xá Hành-cung tiền,
Trang viên thiêu tận hửu khô tỉnh, Hành-cung môn that thọ uyển nhiên.
Nhỉ hậu tương truyền lục hoàng đế, Bât đáo Ly-cung môn cửu bế,
Vản lai niên thiểu duyệt Trường-an, Huyền-vỏ lâu tiền hoa ngạc phế.

Trong cac Liên-xương truc mọc dày, Lâu không kẻ đốn rậm ri cây,
Đầu tường lại có đào ngàn cánh, Gió thổi rơi bông đỏ dẩy đầy.
Người già bên cac vị ta than, Thuở nhỏ vào ra giup việc thường,
Thiệt tại Vọng-tiên Hoàng-thượng ngự, Thái-chơn cùng đứng tại lan can.
Lầu trên lầu trươc đỏ xanh cùng, Trời chói đât lòa vẻ sáng chung,
Về lại chiêm bao như thể lẩn, Rảnh đâu kể đủ việc trong cung.
Ăn lạnh một trăm sáu bửa qua, Cung xanh nhà khói vắng bay ra,
Nửa đêm trăng tỏ đờn nghe rỏ, Lảo-hạ tỳ-bà tiếng trổi xa.
Lực-sỉ rao van kiếm Nẩm-nô, Nẩm-nô ngủ với nhạc công đồ,
Dây lâu tiềm đặng liền đòi hối, Lịnh dạy cho đèn đặng rươc vô.
Xuân non măt ngủ chỉ hồng đầy, Gở rối toc mây điểm mặt mày,
Dục tới chín trùng ca một tiếng, Ham lăm đờn quyển miệng bằng tăy.
Lần lừa ca hêt khuc Lương-châu, Cac nươc Kỳ-từ cổ nhạc tâu,
Bên vach Lý-mô tài thổi địch, Trộm nghe mấy khuc mới bèn thâu.
Rạng sáng Hành-cung thẳy kéo về, Muôn người múa hat dọc đàng đi,
Trăm quan chầu chực xa Kỳ-tiêt, Dương thị cac dì gió đấu xe.
Tháng mười năm tới phá Đông-kinh, Đường ngự Lộc-sơn luc trẩy in,
Ra lịnh gop thâu chi dám dấu, Muôn nhà lâm lụy vẩn làm thinh.
Định được hai kinh sáu bảy năm, Hành-cung lối trươc cửa nhà tầm,
Vườn nhà cháy ráo thêm khô giếng, Cây ngỏ Hành-cung thấy tược đâm.
Về sau hoàng đế sáu đời truyền, Chẳng đến Ly-cung cửa đóng liên,
Thuở nhỏ Trường-an lui tới đẹp, Trươc lầu Huyền-vỏ bỏ huê viên.