Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

phó mặc tấm thân này cho các gã Tràng-khanh, Tống-Ngọc? Hay Phan-An chửa gặp, mà má hồng lần lữa, rồi lại về tay anh trọc-phú, chú Công-tử bột, gã Sở-khanh nào?

Huống chi đất phồn-hoa những phường đểu-giả bạc-nghĩa không ít, nữa lại bị chúng làm nhục, nào có biết thương chút phận thuyền-quyên, hay cũng lại như ai, để lưu-danh thiên-cổ mà mang danh tài-sắc Thập-Nương[1]? Hay rồi lấy chú Lý-Sinh[2] bất nghĩa? Hay rồi không gặp kẻ thương-hoa tiếc-ngọc như Tần-Lang[3]?..... Cô ơi! ký-giả với cô vốn không quen biết, nhưng nghĩ truyện của cô, thật vì thương bạn hồng-quần như cô, mà phải liều viết giải mấy nhời thành-thực đây với cô, cũng muốn rằng cô am-hiểu nhân-tình-thế-thái ngày nay mà lấy mắt xanh trọn đá thử vàng!..........

Từ ngày cô Bạch-Thủy ở Hanoi buôn bán, thấm thoắt được ngót hai năm giời. Lúc đó cô đã 18 tuổi, nhan sắc trông tuyệt đẹp, xa gần điều nức tiếng; nhiều chỗ mượn người đến hỏi, mà cô lắc đầu không thuận đâu cả. Bởi thế truyện nhân duyên từ đấy bẵng hẳn đi. Cô cũng không nghĩ ngợi gì đến, chỉ chăm chút về cái cửa hàng mà thôi, vì cô đinh ninh rằng người tài-tử phong-nhã sẽ gặp có ngày, không nhẽ hoa thơm mà đến nỗi sa phải vũng bùn lầy.... Sớm trưa, cái lòng hy-vọng cô tất được mãn nguyện. Lo chi? người tài sắc?

V

Trước cửa hàng cô có nhà quan phủ Nguyễn, nhà rộng, ngoài cho người thuê bán hàng. Quan phủ này là người khoa mục xuất thân, vốn giòng thế phiệt; cái nhà này

  1. Mang danh tài sắc Thập-Nương đây là ý nói mang danh tài sắc mà phải vào lầu-sanh như Thập Nương.
  2. Lý Sinh là một chàng công tử hào hoa chơi bời, chép tường truyện trong Kim-cổ Kỳ Quan, mê một ả thanh-lâu là Đỗ-thập-Nương, hai bên lấy nhau. Thập Nương là gái chung tình, suất tiền của của mình mà chuộc thân, rồi theo Lý-Sinh về quê nhà. Ngờ-đâu Lý-Sinh tham tiền, toan bán nàng cho người bạn. Nàng giận lắm, bèn đổ hết vàng bạc suống sông, rồi đâm đầu theo tự tử. (Xem rõ ở truyện Kim-Cổ Kỳ-Quan)
  3. Tần Lang tên gọi là Tần-Trọng là một gã bán dầu (chép tường trong truyện Kim Cổ Kỳ Quan) người rất trung tình, vào chơi một ả Kị-nữ có danh tiếng tốt đẹp tên là Hoa Nô, đương đêm nàng ngủ nôn mửa ra, chàng lấy vạt áo mà hứng... (Xem rõ ở truyện Kim Cổ Kỳ Quan)