Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/116

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
đ
đ

te: polus ſeptentrionalis. đâụ nhà: pouzar em caza alhea, ſer hoſpede: hoſpitari in alienâ domo. chim đâụ cây: aue pouzar no ramo: quieſcere auem in ramo. thuièn đâụ: ſurgir a embarcação, e tomar abrigo ou porto: morari cymbam, vt in portu, vel ſimili loco. liẹt cầm chảng đậu: doente que não tem eſperança de vida: æger deſperatus à medicis, qui non poteſt retineri & c.

đậu: feijão, heruilha, lentilhas: fazeolus, i. piſum, i. lens, tis. lộn đâụ lộn cờ: baralhar o iogo: miſcere aut perturbare ludum.

đao᷄, vide đou᷄.

đào᷄, vide đòu᷄.

đáo᷄, vide đóu᷄.

đạo᷄, vide đọu᷄, vel đụ᷄.

đe: ameaçar: minor, aris. đe dùi: ameaçar com pao: minari fuſte. đe chém: ameaçar de cortar acabeça: minari capitis imminutionem.

đề, ou᷄ đề lỉnh: mandarim ao qual acodem pollas forças que ſe fazem: ſuperior ad quem pertinet iudicare de vi illa ta.

đề, thiét đề: ferradura de cauallo: ſolea ferrea. hài sắt, idem.

đề trụ, vẽ cột: pinturas nas colunas dos pagodes: picturæ in columnis idolorum.

đề[đính chính 1], ꞗua: Rey: Rex, gis. thượng đế: Rey de cima: Rex ſupernus, poteſt dici de Deo niſi alia ſuperſtitioſa obſtent.

đế, blanh đế: palha groſſa: palea craſſa.

đè: carregar: grauo, as. đè xuấng mình: pezadello: incubum pati.

đè he đè hét: agastarſe muito pera meter medo: iraſci valdè ad incutiendum metum.

đè, ou᷄ đè dốc: titulo de dignidade meyãa: titulus dignitatis mediocris.

đè: ſoſpeitar: ſuſpicor, aris.

đè nén: apertar como liuro entre taboas; arctare, vt librum inter tabulas.

để: deixar: relinquo, is. bổ, idem.

để ꞗạy: deixar aſỳ: relinque ſic eo modo. để đâu: onde deixastes: reliquiſti vbinam? để cho: permitir: permitto,

  1. Sửa: đề được sửa thành đế: chi tiết