Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

Thống lảnh các đạo binh nhung, Tam quân tư mạng chuyên trong trướng hùm.
Tám trăm năm chục tám năm(1858), Nhắm Đà-nẳm tấn xâm xâm ghé hòn.
Năm mươi chín, lấy Sài-gòn (1859), Công lao sự tích sữ còn chép ghi.
Ngàn thu đồng sắt tri tri, Rỏ ràng nét chử y nguy tạt đề.
Gần đó Đờ-la-cờ-rê (De Lagrée), Biểu dương thạch trụ bởi về niệm công.
Dạo xem các xứ Mê-công (Mé-khong), Cỏi bờ hình thế hiễu thông đặng nhiều.
Địa đồ mấy bức họa miêu, Dầm-dề sương tuyết biết nhiêu dặm trường.
Rủi ro bịnh mất giữa đường, Dấu rơi nhà nước thường thường kĩnh yêu.
Đá xây tích để tạt biêu, Người qua kẻ lại mơi chiều ngợi danh.
Trước Nhà-hát cũng một hình, Gạt-Nhê (Francis-Garnier) thuở nọ liều mình hết ngay.
Bị trận Cầu-giấy đến nay, Ngàn thu diện mạo trày trày nét da.
Đông-dương Thương-chánh một toà, Chỗ là tiền bạc Quấc-gia cội nguồn.
Thâu vào ức triệu luôn luôn, Chi tiêu các sở ngàn muôn cậy nhờ.
Lý tài trên khéo tri cơ, Làm ra giàu mạnh tư cơ lâu dài.
Thượng-thơ Chĩnh-đốn trong ngoài, Ngăn phòng thứ lớp an bài nghiêm trang.
Mỗi phòng đều có đầu quan, Thông-ngôn Thơ-ký các bàn An-nam,
Công việc phận ai nấy làm, Hai bên nhứt, nhị, tứ, tam bốn phòng.
Mối giềng sáu tĩnh giao thông, Đâu đâu sổ sách công đồng phân minh.
Hội-đồng-nghị-viện trung dinh, Các ông Quản-hạt thích tình bẻ bai.
Tre tang măng mọc nối hoài, Lớp xưa tuyển cử ai ai cũng tài,
Lớp sau thay đổi mấy ngài, Biện thiệp đa tài quen thuộc nói năng.
Thượng-thơ là chỗ bỗn căng, Việc-quan các hạt công văn rất nhiều.
Kho sách, sách biết bao nhiêu, Các-quan lui tới thảy đều coi chơi.
Ghế bàn đâu đó sẵng nơi, Cổ kim sự tính chuyện đời chiêu chương.
Phiên-dịch chổ gốc văn chương, Tiếng tâm chữ nghĩa các phương nhiệm mầu.
Ông Diệp-văn-Cương đứng đầu, Tây nam hai phía thích câu phân bài.
Thông minh kiến trọng Hiến-đài, Thiên tư mẫn đạt khâm hoài hào ba.
Lương bằng Tham-biện hạng ba, Thật nhờ hậu ý Quốc-gia dưỡng hiền.
Tánh hay hiếu kỉnh từ huyên, Tạo đoan phu phụ trọn nguyền thỉ chung.
Bạn thời chỉ tín một lòng, Lắm khi tế hiễm trợ cùng anh em.
Phải trang học hạnh lưởng kiêm, Hoanh hoanh liệt liệt khiêm khiêm đủ đều.
Khi nhàn thi tửu vịnh diêu, Vô ưu vô lự mỉ miều phong nghi.
Coi ra trung bối Nam-kỳ, Tài danh bực ấy kém gì Thanh-Liên.

Coi bài thơ phía sau: