Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

Trẻ con đi học cũng đông, Tập làm đối đoạn gia công trao dồi.
Chợ-quán có trường học Đui, Bày ra cách dạy chữ dùi cũng hay.
Rờ vào biết nét vạy ngay, Tiếng tâm chữ nghĩa trong tay lập thành.
Bỡi nhờ ơn nước rộng tình, Thương công Thầy-Chí học hành linh tinh.
Ruổi ro lưởng mụt thất minh, Cắp bằng cho chức dạy mình trường Đui.
Hậu ban bổng lộc dưởng nuôi, Vợ con no ấm đặng vui phận nhàn.
Tốt thay bảy chục hai làng, Quan hôn tang tế tục càng thuần lương.
Nơi nơi nghiêm chỉnh Thánh đường, Tu bồi Phật-tự chấn trương Thần-đình.
Sỉ nông công cỗ lạc tình, Vản lai thù tạc hòa bình tiếp giao.
Châu-thành đất lịch người hào, Gần đồn Mai-tự có ao sen đầy.
Bông hoa cây trái nhặc dày, Rẩy trồng phẩm vật đủ rày thứ rau.
Gần tết bất kì ở đâu, Mẩu-đơn, phật-thủ, gánh hầu nhà sang.
Mồng-gà, bạch-cúc, sữa đang, Quít, cam, trong chậu sẳng sàng trái tươi.
Ơ bên Hương-cảng các nơi, Chở qua Tây-cống cho người thưởng xuân.
Hoặc dân bổn hạt chuyên cần, Liệu ngày trồng sửa nhằm chừng không sai.
Thiều quan chín chục thẳm dài, Chơi năm ba bữa nào ai hẹp dùng.
Phong lưu nho nhả khiêm cung, Y quan tề chỉnh đờn ông lịch đời.
Đờn bà vòng chuổi chói ngời, Áo quần đẹp đẻ nói cười thanh bai.
Phấn hương xông ướp dồi mài, Lênxe xuống ngựa sắc tài xuê xan.
Lắm khi lảng phí chẳng màng, Gặp cơn bài bạc trâm ngàn sá bao.
Đánh đề với đánh bài cào, Chẳng kiên quấc cấm ra vào nghinh ngang.
Du-côn lắm kẻ bạo tàn, Xanh quanh Chợ-lớn nhẩy tràng đảng phe.
Trong mình thích tự không ghê, Củ chì, tay sắc, lưởi lê, dòm rình.
Thừa cơ ngộ sự bất bình, Hừng hừng nổi giận đánh inh giữa trời.
Ruổi may chết sống như chơi, Coi nơi Khám-lớn ví nơi cửa nhà.
Từ khi thâu thủ nước ta, Triều đình Đại-pháp ơn ra bảo toàn.
Ngày càng đổi cuộc hèn sang, Bạc vàng tiêu phí cả ngàn cả trăm.
Mới đây hơn bốn mươi năm, Các nhà còn lại bao lăm cang thường.
Thật là thiên đạo chủ trương, Khiến người tan hiệp một trường bi hoan.
Tục hay tin sự dị đoan, Sài-gòn Chợ-lớn rộn ràng thiếu chi.
Vài năm thì có chuyện kỳ, Gốc nơi các chú thị phi bày đều.
An-nam hay bắt chước theo, Mấy người tu núi dặp dều lăng xăng.
Ghe phen phép nước khuyên răng, Tha rồi lại phạm năn năn ở tù.
Thương thay Thánh đạo trăng vu, Ai minh đường chánh ai xu lẻ tà.
Tánh người mềm diệu thiệt thà, Thấy đâu tin đó cũng là thói chung.
Lại ưa tiếm đỏ điều hồng, Lắm khi sắc đỏ đem dùng phô trương.
Bính-đinh hỏa tại Nam phương, Hoàng-triều thượng xích tục thường chuộng yên.
Hẩy còn câu hát tục diêu, Nói luôn cho biết mỉ miều giọng ca.
Ai mà thấu đặng lòng ta, Ta cho một vót Hồ-la nhuộm điều.
Hai mươi hai hạt thảy đều, Trừ ra tang sự đỏ nhiều cách sang.