Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

Tân-An

Tân-an phong cảnh thi:

Đoái nhìn phong cảnh hạt Tân-an,
Đất tốt người đông ruộng cả ngàn.
Giồng-én Tướng-quân bia hẩy tạt,
Vững-gù khoa giáp tiếng còn van.
Nỗi danh lớp trước nhiều tay lịch,
Phát phước giàu to lắm kẻ sang.
Tục mỹ phong thuần khoe chốn chốn,
Đờn thi xướng họa thú thanh nhàn.

Vủng-gù là hạt Tân-an, Châu thành Bình-lập thật làng có danh.
Hai bên phố xá phân minh, Nhà việc ngay giữa đất chinh chinh bằng.
Nhờ quan Chánh-bố La-rang (Lagrange), Trước ngồi Rạch-giá sau thăng Vủng-gù.
Tới đâu kinh lý chĩnh tu, Làm cho các xả công nhu có nhiều.
Ngài hay nghĩ nghị bày đều, Sữa Tân-an hạt mĩ miều tốt thay.
Châu-thành Bình-lập ngày nay, Nghiêm trang tề chỉnh thêm rày lợi riêng.
Châu-hoằng-Long, rất lanh siêng, Năm năm làm xả mối giềng nội thôn.
Tánh người nhặm lẹ khéo khôn, Lập gánh hát bóng tiếng đồn gần xa.
Thông minh ít kẻ ăn qua, Bao nhiêu máy móc coi ra đũ đều.
Có em tên gọi Giáo-Nhiều, Lâu nay chứa để biết nhiêu kiểu hình.
Mấy mươi thứ kiểu phân minh, Đóng khuôn sấp lại treo xanh quanh nhà.
Tánh chơi cũng khác người ta, Dạy con ăn học thiệt thà nghỉa phương.
Đồ làm chung biểu đầy rương, Siêng năng sớm tối thường thường sữa trau.
Khen cho ý tứ cơ cầu, Đồng-hồ nghề nghiệp nhiệm mầu trí riêng.
Đẹp thay nhà Hội-đồng Nguyên, Cột rường tráng lệ khuôn viên một tòa.
Chiêu hiền đải sĩ gần xa, Rượu đờn thơ phú xướng hòa ăn chơi.
Tân-an toàn hạt nơi nơi, Ruộng hai ba hạng lộc trời phì nhiêu.
Đất thuột ruộng thảy mĩ miều, Đất hoan mới khẩn chỗ đều kheo khư.
Thâu-thành khi thiếu khi dư, Bỗn căn thỗ sảng gốt chừ là nông.
Tiếng rằng ruộng khẩn Bắc-đông, Đá-biên, Cờ-nhiếp minh mông cả rừng.
Đá-biên vàm có tàu ngừng, Trao thơ bánh thịt ghe luân chuyển vào.
Tới nơi Cờ-nhiếp sẻ giao, Họa-đồ kinh-lý thâu vào luôn luôn.
Thuở xưa cảnh ấy quá buồn, Ngày nay mở phát phá ruồng mới xong.
Thẳng vô tới kinh Bắc-đông, Nhã tư mới củ đào thông hai đầu.
Một đầu đào củ đã lâu, Một đầu thì mới đào sau đã rồi.
Từ đó thẳng vô một hồi, Đến Nhơn-ninh xã hẳng hòi dân đông.
Thương Ngô-hửu-Tự có công, Qui dân lập ấp nghiệp nông thành làng.