Trang:Phat giao dai quan.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

đứng dậy đón thày, không nên cất áo cất bát cho thày; ta chỉ nên dọn cho thày một chỗ ngồi; thày muốn ngồi thì ngồi. »

« Nhưng Thế-tôn càng lại gần năm thày thời năm thày càng không thể gan được, năm thày đứng lên đón Thế-tôn; một thày cất bát cất áo, một thày dọn-dẹp chỗ ngồi, một thày lấy nước rửa chân, đặt cái ghế ngồi, lấy gỗ kê chân. Thế-tôn ngồi lên ghế, ngồi xong rồi rửa chân.

« Nhưng năm thày nói với Thế-tôn vẫn gọi tên và kêu là « anh ». Năm thày nói như thế, Thế-tôn bảo năm thày rằng: « Này các thày Sa-môn, các thày đừng gọi Như-lai (Tathagata) bằng tên, đừng kêu Như-lai là bạn. Như-lai là thánh-nhân, Như-lai là Toàn-Phật. Các thày nên lắng tai mà nghe, đạo giải-thoát đã tìm được rồi; ta dạy cho các thày biết, ta thuyết-pháp cho các thày nghe. Các thày nghe ta dạy thời chẳng bao lâu cái gì mà những kẻ thanh-niên tuấn-tú yêu-mến đến nỗi vì đó bỏ cửa bỏ nhà, tha-thẩn mọi nơi, cái ấy các thày sẽ được, các thày sẽ thấy những sự hi-vọng tối-cao được hoàn-toàn thành-tựu; ngay đời này các thày sẽ được biết phép mầu, các thày sẽ được trông thấy phép mầu ngay trước mắt. »

« Thế-tôn nói như thế, năm thày Sa-môn bảo Thế-tôn rằng: « Này anh Cồ-đàm, xưa kia anh tu-hành, anh khổ-hạnh, còn chưa được toàn-trí, được chính-giác, được phép mầu trọn-vẹn của bậc thánh-nhân, huống nữa ngày nay anh ăn sung mặc sướng, anh bỏ lòng tu-đạo để ăn sung mặc sướng, anh còn mong được toàn-trí, được chính-giác, được phép mầu trọn-vẹn của bậc thánh-nhân, sao? »