Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 56 —
 1. Nhượng nhứt bộ, thiên khoang địa khoát.
  Nhượng một bước thì trời rông, đất thông. Nếu mình biết khiêm nhượng, không giành nước trước, hoặc chịu sút người ta một bước, thì sẽ đặng an vui trong lòng, mà không thấy sự gì chật hẹp.
 2. Nhứt ẩm nhứt trác sự giai tiền định.
  Một uống một ăn đều là việc tiền định. Trong sách sấm truyền có câu rằng : Một sợi tóc rụng xuống chẳng phải hư không. Lại có câu rằng : Nhứt sanh đô thị mạng an bài.
 3. Nhứt bất tố, nhị bất hưu.
  Một là đừng làm, hai là đừng thôi, nghĩa là lỡ việc phải làm luôn.
 4. Nhứt chơi tiên nhì giỡn tiền.
  Trong sự chơi ác thì lấy hai đều ấy làm hơn.
 5. Nhứt chứng phi nhì chứng quả.
  Một chứng không thiệt, hai chứng chắc. Phép dựng chứng lấy hai người làm chắc. Vô chứng bất thành tụng.
 6. Nhứt có râu nhì bầu bụng.
  ấy là tướng sang giàu.
 7. Nhứt cử lưỡng tiện.
  Làm một việc mà lợi hai thế, chỉ nghĩa là được việc nhiều.
 8. Nhứt dạ sanh bá kế.
  Một đêm sanh trăm chước. Lòng người nham hiểm khôn lường.
 9. Nhứt đi nhì đến.
  Nghĩa là cứ thứ mà nhắc lần.
 10. Nhứt hào sai thiên lý.
  Có câu khác rằng : Hào ly chi sai. thiên lý chi mậu. Sai một mảy lông mà lỗi ngàn dặm.
 11. Nhứt là voi một ngà, nhì là người ta một mắt.
  Voi một ngà thì là voi dữ ; người một mắt, sách tướng cũng cho là người độc dữ.
 12. Nhựt một đồ cùng.
  Ngày đã xế chiều, đàng đi cùng tột. Hiểu là cảnh già, cảnh muộn, không còn đua tranh chuyện đời. Tany du vãn cảnh.
 13. Nhứt nghệ tinh, nhứt thân vinh.
  Một nghề rong, một thân vinh hiển. Một nghề ròng một nghề, thì sẽ thành thân cùng đặng vinh hiển một đời. Người ta nói đa hư bất như thiểu thiệt, nhiều nghề thì lại chàng ràng không tinh.
 14. Nhứt ngôn khả dĩ hưng ban, nhứt ngôn khả dĩ tán ban.
  Một lời nói có lẽ dấy nước, một lời có lẽ làm mất nước. Trong một lời nói, có đều lợi hại rất lớn, chẳng khá nhẹ buông lời nói. Sở dĩ phải Tam tư nhi hậu ngôn.
 15. Nhựt nguyệt tuy minh, nam chiếu phúc bồn chi hạ.
  Mặt trời mặt trăng tuy sáng cũng khôn soi ở dưới chậu úp ; Dẫu là trí thông minh cũng còn có chỗ khuất lấp.