Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 73 —
 1. Thì lai phong tống Đằng-vương các, vận khứ lôi hoanh Tiến-phước bia.
  Thì tới gió đưa các ông Đằng-vương, vận đi sấm đành bia người Tiến-phước. Lúc có phước gió cũng thổi đưa, càng thêm sung sướng, lúc vô phước sâm lại đánh dập, dẫu chết cũng không yên. Ấy tốt phước đặng chì đặng chài; còn xấu phước khó chó cắn thêm. thì là làm vậy.
 2. Thị tắc hành, phi tắc chỉ.
  Phải thì làm chẳng phải thì thôi. Con người ta phải có quyết đoán, hễ nghi sợ thì làm không đặng việc.
 3. Thi vị tố xang.
  Có vì như vì thần đặt ra mà tế. Lời chê kẻ làm quan vô sở sự sự, ngồi không mà ăn lộc.
 4. Thiệc nhu thường tồn, xỉ can tắc chiết.
  Lưỡi mềm hằng còn, răn cứng thì gãy. Mềm mỏng thì bền, cứng cỏi thì phải hư. Cho nên nhu thắng can, nhược thắng cường.
 5. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình.
  Trả lành trả dữ như bóng theo hình. Nghĩa là báo ứng bấy giờ.
 6. Thiên bất dung gian đảng.
  Trời chẳng dung kẻ giang đảng ; hễ làm dữ phải gặp dữ.
 7. Thiên đàng tô tắc dỉ, hữu tắc quân tử đăng. địa ngục vô tắc dỉ, hữu tắc tiểu nhơn nhập.
  Thiên đàng không có thì thôi, bằng có thì quân tử sẽ lên, Địa-ngục không có thì thôi, bằng có thì đứa tiểu nhơn phải vào. Như con người ta chết rồi mà hồn thăng vu thiên phách giáng vu địa, lại như khí tụ sanh khí tán vong, thì là tử giả biệt luận ; bằng chết rồi còn có thưởng phạt thì sao phần thưởng cũng về kẻ lành, phần phạt cũng về kẻ dữ; song không lẻ không có thưởng phạt đời sau, cho nên con người ta phải làm lành lánh dữ, ít nữa là cho khỏi sự báo ứng nhãn tiền.
 8. Thiên đạo báo ứng nhãn tiền.
  Đạo trời trả đáp trước mắt. Làm dữ liền gặp dữ, làm lành liền gặp lành 'thiệp nhu ảnh hưởng, Nghĩa là chóng như hình bóng như tiếng vang.
 9. Thiên đạo phước thiện họa dàm.
  Lẽ trời xuống phước cho kẻ lành, làm họa cho kẻ dữ.
 10. Thiên địa tuy đại, nhơn do hữu sở hám.
  Trời đất dầu lớn người còn có chỗ hờn, không lẽ cho vừa ý mọi người. Mưa thì nói mưa, nắng thì nói nắng, thiên địa tuy đại, nhứt thân do ai, nghĩa là trời đất dầu lớn, một thân mình hãy còn chật hẹp, cũng về một nghĩa.