Trang:Tay Nam dac bang.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

Cảnh thứ IV. — TRONG DINH NGUYỄN-CHÚA Ở KHÁNH-HÒA

Ông Bá-đa-Lộc tạ thế, ông Lê-văn-Duyệt phụng mạng đưa linh cữu về Gia-định.

Mẫn Quốc-lão, vội vàng tạ thế,
Giao Tử-hoàng, chu trí đưa tang.

Nguyễn-chúa — ông Bá-đa-Lộc — Hoàng-tử-Cảnh — Lê-văn-Duyệt tướng-tá quân-sĩ

Nguyễn-chúa và Bá-đa-Lộc cùng văn võ đều ra.

Nguyễn-chúa viết. — Tôn-sư an vị.

Quân ra.

Báo viết. — Hữu Võ-Tính sớ văn trình chúa công khai khán.

Nguyễn-chúa viết. — Tương lai.

Nguyễn-chúa xem thư, lấy làm mừng.

Hựu viết. — (Hảo a)... Nay có tiếp sớ văn Võ-Tính, (rằng) vương-sư đà thu phục Qui-nhơn, kíp truyền lịnh tam quân, vọng Phú-xuân tấn phát (a).

Các tướng phụng mạng rồi vào.

Bá-đa-Lộc viết. — (Ối chao ôi sao mà) tinh thần hoảng hốt, thân thể chi ly, tật bất khả vi, dược nan thi trị, (thôi thì) xin chúc bệ hạ, thánh cung vạn tuế, để cho hạ thần chín suối giấc êm.

Ông Bá-đa-Lộc tạ thế.

Nguyễn-chúa viết. — Chân thống thiết, chân thống thiết, thậm thương bi, thậm thương bi, thiên táng ngã quốc-sư, địa mai ngô hiền-phụ, (há).

Than rằng: (Tôn-sư ôi...) Nước chẩy bèo trôi, cây khô lá rụng, lấy ai gây dựng giúp nghiệp gian nan, lụy rỏ hai hàng, ruột đau chín khúc.

Hựu viết. — (Như ta bây giờ), truy tư đại đức, giúp dựng hồng đồ, (ta nghĩ lại tôn-sư thiệt có đại-công với nước, vậy thì phải nên sinh thì có vinh danh, tử có hiển hiệu, bởi vậy cho nên), bao phong đã thưởng công to, tống tử lại thêm lễ trọng, dẫu đương buổi binh qua khống tống, (tưởng cũng) không nên quên tình lễ tru truân, giao tỉnh thần trạch địa yên phần, ủy