Bước tới nội dung

Trang:Tay Nam dac bang.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

chúa-công như quyết thuận tình, (thì) hạ tẩu xin nguyền hết sức.

Nguyễn-chúa viết. — Mưu ấy thiệt là cao (nhưng rứa mà) lòng ta còn chưa quyết, cũng bởi vì ta chót cùng Tiêm giao kết, (mà Tiêm) cũng đã hẹn với ta khiển tướng sai binh, vậy nếu như phen này cơ sự bất thành, lúc ấy ta lại phiền tôn-sư trù hoạch, việc đã khẩn bách, mạc cảm khiên trì, ta phải kíp ra đi, xin tôn-sư ở lại.

Hạ màn.

Cảnh thứ IV. — TRONG CUNG THỨ-PHI TIÊM

Bài trí: Bầy một cái phòng riêng của Thứ-phi; Thứ-phi ngồi trong phòng có thể-nữ đứng hầu. Ngoài phòng thì bầy một cái bàn và mấy cái ghế.

Cầu Tiêm-tướng, phải thua một trận
Tìm mẫu-thân, kể hết mọi lời.

Thứ-phi — Chu-văn-Tiếp — Vua Tiêm, Nguyễn-chúa và các tướng phò giá — Thạch-xĩ-Đa — Triêu-Tăng — Triêu-Xương — quân sĩ Tiêm.

Thứ-phi viết. — Từ hai nước thông tình hôn cấu, (bởi vậy cho nên), một mình ta xa cách quê hương, thương mẹ già đầu bạc nhuốm xương, sót em trẻ mình đen dãi nắng.

Hựu viết. — (Từ khi ta nghe quân ta đã thu phục được Gia-định thành, lòng ta lấy làm mừng cũng lấy làm e) mừng (là mừng) Vương-sư đã cứ thành thủ thắng, e (là e) tặc binh còn quyển thổ trùng lai[1] (bởi vậy cho nên), lòng ta khôn xiết ai hoài, chờ đợi còn mong tin tức.

Chu-văn-Tiếp ra, mang thư đi thẳng vào phòng Thứ-phi. Vua Tiêm lúc ấy cũng theo ra, nhưng thấy Chu-Tiếp đi vào phòng Thứ-phi, thì vua Tiêm đứng lại ở ngoài cửa nghe dò công việc.

  1. Quyển thổ trùng lai 捲 土 重 來 là bởi câu thơ, giang đông tử đệ đa tài tuấn, quyển thổ trùng lai vị khả tri 江 東 子 弟 多 才 俊 捲 土 重 來 未 可 知 nghĩa là bảo rằng, nhờ lấy nhân tài ở Giang-đông mà đánh lại một phen nữa thì cũng chưa biết được thua thế nào.