Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/251

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
BÌNH NGÔ ĐẠI - CÁO — 239
 
士氣以之益增 , 軍聲以之大振 。 陳智山壽 , 聞風而褫魄 。 李安方政 , 假息
以偷生 。 乘勝長驅 , 西京既為我有 。 選鋒進取 , 東都盡復舊疆 。 寧橋之血
成川 , 流腥萬里 。 崒洞之屍積野 , 遺臭千年 。 陳洽賊之腹心 , 既梟其首 。
李亮賊之奸蠹 , 又暴厥屍 。 王通理亂而焚者益焚 。 馬瑛救鬪而怒者益怒 。
彼智窮而力盡 , 束手待亡 。 我謀伐而心攻 , 不戰自屈 。 謂彼必易心而改慮
,豈意復作孽以速辜 。 執一己之見 , 以嫁禍於他人 。 貪一時之功 , 以貽笑
於天下 。 遂令宣德之狡童 , 黷兵無厭 。 仍命晟昇之懦將 , 以油救焚 。 丁未
九月 , 柳昇遂引兵由邱溫而進 。 本年本月 , 沐晟亦分途自雲南而來 。 予前
既選兵塞險以摧其鋒 。 予後再調兵截路以斷其食 。 本月十八日 , 柳昇為我
軍所攻 , 計墮於支棱之野 。 本月二十日 , 柳昇為我軍所敗 , 身死於馬鞍之
山 。 二十五日 , 保定伯梁銘陣陷而喪驅 。 二十八日 , 尚書李慶計窮而刎首