Việt Nam sử lược/Quyển I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lệ Thần

TRẦN TRỌNG KIM越 南 史 略

V I Ệ T - N A M

S Ử - L Ư Ợ C

(HISTOIRE DU VIÊT-NAM)


IN LẦN THỨ TƯ

Sửa-chữa cẩn-thậnNHÀ XUẤT-BẢN

TÂN VIỆT - HANOI

In và phát-hành tại Saigon

1951

Lệ-thần TRẦN-TRỌNG-KIM
(1882—1953)

Lệ thần

TRẦN-TRỌNG-KIM


VIỆT-NAM

SỬ-LƯỢC


QUYỂN I


BỘ GIÁO-DỤC
-------------------
TRUNG-TÂM
HỌC-LIỆU
xuất-bản

BỘ GIÁO-DỤC

TRUNG-TÂM HỌC-LIỆU XUẤT-BẢN

Lần thứ nhất, 1971 : 80.000 cuốn

(Thêm Phụ-lục và Sách-dẫn)

M Ụ C - L Ụ C

______________

Trang
Tựa vii — xii
Nước Việt Nam 1 — 8

THƯỢNG-CỔ THỜI-ĐẠI

Chương I. Họ Hồng-bàng 11 — 16
Chương II. Nhà Thục 17 — 20
Chương III. Xã-hội nước Tàu 21 — 26
Chương IV. Nhà Triệu 29 — 34

BẮC-THUỘC THỜI-ĐẠI

Chương I. Bắc-thuộc lần thứ nhất 37 — 38
Chương II. Trưng-vương 39 — 40
Chương III. Bắc-thuộc lần thứ hai 41 — 51
Chương IV. Nhà Tiền-Lý 53 — 56
Chương V. Bắc-thuộc lần thứ ba 57 — 68
Chương VI. Kết-quả của thời-đại Bắc-thuộc 71 — 78

TỰ-CHỦ THỜI-ĐẠI

Chương I. Nhà Ngô 81 —   83
Chương II. Nhà Đinh 85 —   88
Chương III. Nhà Tiền-Lê 89 —   92
Chương IV. Nhà Lý 93 — 107
Chương V. Nhà Lý ( tiếp theo ) 109 — 118
Chương VI. Nhà Trần ( Thời-kỳ thứ nhất ) 119 — 132

Trang
Chương VII. Giặc nhà Nguyên — I 133 — 150
Chương VIII. Giặc nhà Nguyên — II 151 — 162
Chương IX. Nhà Trần ( Thời-kỳ thứ hai ) 163 — 172
Chương X. Nhà Trần ( Thời-kỳ thứ ba ) 173 — 188
Chương XI. Nhà Hồ 189 — 197
Chương XII. Nhà Hậu-Trần 199 — 206
Chương XIII. Thuộc nhà Minh 211 — 216
Chương XIV. Mười năm đánh quân Tàu 217 — 245
Chương XV. Nhà Lê 247 — 276
Phụ-lục. Phiên âm bài Bình Ngô đại-cáo 277 — 280
Những-sách soạn-giả dùng để kê-cứu 281

BẢN-ĐỒ

1. Nước Tàu về đời nhà Tần 27
2. Nước Tàu về đời Tam-quốc 45
3. Nước Tàu về đời Ngũ Quý 69
4. Nước Nam khi nhà Trần chống với Mông-cổ 135

BIỂU-ĐỒ

1. Ngô-triều thế-phổ 83
2. Đinh-triều thế-phổ 88
3. Tiền-Lê triều thế-phổ 92
4. Lý-triều thế-phổ 117
5. Hồ-triều thế-phổ 197
6. Trần-triều thế-phổ 207
7. Lê-triều thế-phổ 271