Việt thi/II-10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Việt thi của Trần Trọng Kim
Ngũ-ngôn luật, tám câu năm vần

Ngũ-ngôn luật, tám câu năm vần

Mặt trăng (hạn-vận: lên)

Vằng-vặc bóng thuyền quyên,
Mây quang gió bốn bên.
Nề cho trời đất trắng,
Quét sạch núi sông đen.
Có khuyết nhưng tròn mãi,
Tuy già vẫn trẻ lên.
Mảnh gương chung thế-giới,
Soi rõ mặt hay hèn,(Bùi Ưu-thiên)