Việt thi/II-11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thất-ngôn luật tám câu, năm vần

Hưng-đạo vương (phóng-vận)

Trung hiếu lòng son tự tính thành,
Anh-hùng ra sức chống trời xanh.
Gươm thần một lưỡi kinh-hồn giặc,
Ngựa đá nghìn thu vững cõi minh.
Đền Kiếp bia cao truyền sự-nghiệp,
Sông Đằng sóng cuộn hiển uy-danh.

Trời Nam hương-hỏa còn ghi nhớ,
Oanh-liệt kìa kìa dấu hiển-linh.