Việt thi/II-13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Việt thi của Trần Trọng Kim
Thất-ngôn luật, tám câu bốn vần

Thất ngôn luận tám câu, bốn vần

Tự thán

Lờ-đờ mắt trắng đời không bạn, đối
Lẩn-quẩn đầu xanh tuổi đã già.
Sống nổi không chìm nên mến nước,
Người tan muốn hợp phải lo nhà.
Rạp tuồng vân-cẩu còn đông khách,
Góc túi càn-khôn đủ chứa ta.
Hơn kém cõi đời vinh với nhục,
Nhục vinh rồi cũng hóa ra ma.
(Bùi Ưu-thiên)