Bước tới nội dung

Việt thi/II-6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Thể cổ-phong

Thơ cổ-phong là lối thơ chỉ có vần mà không có niêm, có luật. Số câu không nhất-định, thường ngắn nhất là bốn câu hay sáu câu, mà dài thì đến mấy chục câu cũng được.

Thơ cổ-phong có khi dùng vần bằng, có khi dùng vần trắc, mà chỉ có thơ cổ-phong mới dùng vần trắc mà thôi. Lại có khi dùng độc-vận, nghĩa là cả bài chỉ dùng có một vần, có khi dùng hoán-vận, nghĩa là cứ hết một điệu mấy câu lại đổi sang vần khác.