Việt thi/II-8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Thất-ngôn cổ-phong

Tửu hữu (độc-vận)

Hôm qua có bạn, rượu lại hết,
Hôm nay có rượu, bạn không biết.
Cất đi đợi bạn đến lúc nào,
Cùng uống cùng vui trời đất tít.
Khi say quên cả ta là ta,
Còn hơn lúc tỉnh nhớ mà mệt. (Bùi Ưu-thiên)

Cảnh tạo-hóa (hoán-vận)

Đá xanh như nhuộm, nước như lọc,
Cỏ cây hoa lá dệt như vóc.
Trời quang mây tạnh, gió hiu hiu,
Ai thấy cảnh này mà chẳng yêu.
Mới biết hóa-công tay khéo vẽ,
Không mực không thuốc mà đủ vẻ.
Tay người điểm-xuyết ra nước non,
Bể-cạn non-bộ nhỏ con con.
Sao bằng tiêu-dao cùng tạo-hóa.
Bốn mùa phong-cảnh thật không giả. (Bùi Ưu-thiên)