Việt thi/III-34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

NGUYỄN VĂN GIAI

47. NGHÈO NẰM CO

Ba gian lều cỏ dãi che sương,
Rét phải nằm co há phải cuồng.
Cá cả nép vây miền Bắc-hải,
Rồng thiêng uốn khúc chốn Nam-dương.
Một lòng trung-hiếu bo còn giữ,
Hai chữ công-danh nắn chửa vuông,
Có khuất bao nhiêu thì có duỗi,
Ra xuân đầm-ấm sẽ xênh-xang.