Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Wikisource:VPBQ)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các trang cộng đồng Có thể vi phạm bản quyền Lưu thảo luận
Trang này chứa những thảo luận về các tác phẩm có thể vi phạm quy định về bản quyền của Wikisource. Bạn có thể tham gia vào bất kỳ thảo luận hiện tại nào hoặc bắt đầu một thảo luận mới.

Chú ý rằng các tác phẩm rõ ràng vi phạm bản quyền có thể sẽ bị xóa nhanh theo các tiêu chí xóa nhanh C6. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Wikimedia Foundation, những trang này sẽ bị xóa trừ khi có lý do mạnh mẽ cần giữ chúng lại trong vòng tối thiểu hai tuần. Nếu có nghi ngờ chính đáng, chúng sẽ bị xóa.

Khi đưa tác phẩm vào trang này, xin hãy thêm {{vpbq}} sau đầu đề sau khi đã tẩy trống tác phẩm. Nếu bạn tin rằng tác phẩm cần được xóa vì bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ vi phạm bản quyền, xem Đề nghị xóa. Nếu bạn đã làm quen với các luật bản quyền Hoa Kỳ, Cơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanfordthông tin của Đại học Pennsylvania về Danh mục tác phẩm có bản quyền có thể hữu ích trong việc xác định tình trạng bản quyền của tác phẩm. Google Book Search cũng có thể hữu ích khi xác định xem một văn kiện hoàn chỉnh có tồn tại do hết hạn bản quyền hay không. Trợ giúp:Phạm vi công cộng có thể giúp thành viên xác định xem một tác phẩm có thuộc phạm vi công cộng hay không.

Thảo luận[sửa]

Xin hãy đặt thảo luận mới trong tiêu đề cấp 2 và ghi ở cuối trang


@Tân: Theo Thông tư số 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 01/2019/TT-VPCPThông tư số 02/2022/TT-VPCP (văn bản hợp nhất 2019, văn bản hợp nhất 2022), ở Điều 7, khoản 2 quy định: Văn phòng Chính phủ giữ bản quyền đối với Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giữ bản quyền đối với Công báo điện tử cấp tỉnh. Như vậy theo Thông tư trên thì các Công báo của Chính phủ Việt Nam ở Chủ đề:Chính phủ Việt Nam#Công báoc:Category:Official Bulletins of Vietnam đều do Văn phòng Chính phủ giữ bản quyền chứ không thuộc phạm vi công cộng nên không thể áp dụng {{PVCC-CPVN}} và c:Template:PD-VietnamGov cho các trường hợp này. Điều 7, khoản 3 của Thông tư trên còn nói rằng: Công báo điện tử được khai thác miễn phí, nghĩa là Văn phòng Chính phủ giữ bản quyền nhưng cho dùng miễn phí là không phù hợp với chính sách bản quyền của Wikisource và Commons. Cho nên không thể dùng Công báo của Chính phủ để làm nguồn cho các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam được. Đồng thời các Công báo trên đều có bản quyền nên không thể lưu trữ ở Wikisource được. Tranminh360 (thảo luận) 09:31, ngày 13 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Tân: Công báo điện tử bắt đầu có từ năm 2010, vào thời điểm đó Nghị định số 100/2010/NĐ-CP về Công báo (hiện nay đã hết hiệu lực theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), ở Điều 17, khoản 3 cũng đã quy định: Văn phòng Chính phủ giữ bản quyền đối với Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giữ bản quyền đối với Công báo điện tử cấp tỉnh. Tranminh360 (thảo luận) 10:41, ngày 13 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Tân: Điều đáng chú ý là Thông tư số 01/2017/TT-VPCP (và trước đó là Nghị định số 100/2010/NĐ-CP) đều chỉ quy định bản quyền đối với Công báo điện tử chứ không quy định bản quyền đối với Công báo in. Có nghĩa là Công báo in không có bản quyền nhưng Công báo điện tử lại có bản quyền. Chẳng hiểu tại sao lại quy định như vậy? Tranminh360 (thảo luận) 09:03, ngày 31 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
N Giữ theo thảo luận ở c:Commons:Deletion requests/Files in Category:Official Bulletins of Vietnam. Đây có thể xem là copyfraud (tuyên bố bản quyền đối với tác phẩm thuộc phạm vi công cộng). Tranminh360 (thảo luận) 05:53, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]