Bảo kính cảnh giới/III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Có của hằng cho lại có thông.
Tích nhiều con cháu nọ trông.
Nghiệp Lưu Quý thịnh, đâu truyền báu ?
Bia Ngụy Trưng cao, há nối tông ?
Hiềm kẻ say chưng bề tửu sắc ;
Hòa người gìn được thói cha ông.
Còn nhiêu sá họp toan ăn uống.
Tám chín mươi thì vạn sự không.