Bảo kính cảnh giới/III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Có của hằng cho lại có thông.
Tích nhiều con cháu nọ trông.
Nghiệp Lưu Quý thịnh, đâu truyền báu ?
Bia Ngụy Trưng cao, há nối tông ?
Hiềm kẻ say chưng bề tửu sắc ;
Hòa người gìn được thói cha ông.
Còn nhiêu sá họp toan ăn uống.
Tám chín mươi thì vạn sự không.